temps de retenció

m
Química

En una anàlisi cromatogràfica, temps que empren les molècules de solut a recórrer la columna d’un extrem a l’altre.

Si tm és el temps mort, és a dir, el temps de retenció d’una substància insoluble en la fase estacionària, i ts és el temps durant el qual el compost roman en la fase estacionària, s’acompleix la relació tR = tm + ts = tm (1+), essent el factor de capacitat de la columna, el qual és funció de les quantitats de fase mòbil i de fase estacionària i de la constant de partició. El temps de retenció és un paràmetre molt emprat en la cromatografia de gas-líquid i en la de líquid-líquid.