temps sideral

temps sideri
m
Física
Astronomia

Magnitud, definida per a qualsevol instant, que és igual al valor de l’angle horari d’un estel o d’un punt de l’esfera celeste que hom pren com a referència, a l’instant considerat.

Normalment, en aquest darrer cas, hom fa servir el punt Àries com a punt de referència.