teorema

m
Lògica

En una teoria, enunciat demostrable.

D’una banda, aquest mot s’oposa a problema, i, de l’altra, a definició, axioma o postulat. Pel fet que hom utilitzi aquests enunciats al llarg d’una deducció, llur funció equival a la d’un principi i, de fet, constitueix la demostració categòrica del teorema. Una proposició, considerada generalment com a axioma, pot esdevenir un teorema quan hom en fa veure la dependència respecte a unes altres proposicions més simples, però no pas més evidents. La idea de deducció és essencial a la del teorema, però no la de demostració.