terra

m

Sòl, paviment, etc, sobre què hom està, camina, etc.