tinent d’alcalde

m
Dret administratiu

Regidor de l’ajuntament, nomenat per l’alcalde per exercir funcions delegades, bé en relació amb determinats serveis, o bé en una part del territori municipal.

Els tinents d’alcalde són nomenats entre els membres de la comissió de govern, si n'hi ha; sinó, entre els regidors, sense poder ultrapassar-ne la tercera part. Són nomenats segons un ordre jeràrquic i correlatiu d’acord amb el qual substitueixen l’alcalde en els casos d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment. Els tinents d’alcalde de Barcelona i de Madrid gaudeixen d’atribucions especials en aplicació del règim municipal peculiar d’aquests municipis.