transformisme

m
Biologia

Teoria biològica que explica l’aparició de les diverses espècies a partir de transformacions successives.

Apuntada per diversos naturalistes, entre els quals cal esmentar P.L.M. de Maupertuis (1698-1759) i defensada pel comte de Buffon (1707-88), el qual posava a la seva base la generació espontània, la teoria del transformisme feu possible, malgrat que no comportava el concepte del progrés en la transformació, la formulació científica de l’evolucionisme, deguda al cavaller de Lamarck (1744-1829) i a Ch.R. Darwin (1809-82). De vegades hom confon, erròniament, el transformisme amb l’evolucionisme.