Unnim Banc

Nom de l’entitat bancària sorgida de la fusió de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, la Caixa d’Estalvis de Terrassa i la Caixa d’Estalvis de Manlleu.

Fou precedida per Unnim, caixa creada a instàncies del procés de concentració de les caixes impulsat pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i pel qual les tres entitats originals decidiren unir-se.

Inscrita al registre el mes de juny del 2010, inicià l’activitat al juliol. Pel volum dels actius sumats de les tres entitats (28.849 milions d’euros) era la tercera caixa d’estalvis de Catalunya. Salvador Soley i Enric Mata en foren designats primer president i director general, respectivament.

No obstant això, com a resultat de la prova de solvència a què fou sotmesa pel Comitè de Supervisió Financera de la Unió Europea  el juliol del 2010, l’abril del 2011 hagué de recórrer a les ajudes del FROB i reconvertir-se en banc. L’operació finalitzà el mes de setembre, amb el FROB com a titular del 100% del capital, prèvia aprovació de la Comissió Europea, que autoritzà la mesura amb caràcter provisional. Entrà en servei el 30 de setembre del mateix any.

El març del 2012 el Banc d’Espanya adjudicà Unnim al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). El Fons de Garantia de Dipòsits assumí el 80% de les pèrdues de la cartera d’actius durant un termini de deu anys, un cop absorbides les provisions. En el moment de l’absorció, Unnim tenia uns actius valorats en 28.538 milions d’euros, 610 oficines i més de 1,1 milions de clients. El març del 2013 la junta d’accionistes del BBVA aprovà la fusió per absorció d’Unnim Banc, cosa que comportà la desaparició de la marca. D’acord amb les directrius de la Unió Europea, el BBVA procedí a un tancament gradual de la meitat de les oficines. El mateix any 2013 fou creada la Fundació Antigues Caixes Catalanes, que continuava l’obra social i cultural de les caixes de Sabadell, Terrassa i Manlleu sota la cobertura del BBVA.