velocitat angular

f
Física

Velocitat en què el paràmetre que experimenta una variació és l’angle φ que forma el vector que representa la posició d’un punt material respecte a una direcció de referència.

És a dir,

La velocitat angular és una magnitud vectorial la direcció de la qual és perpendicular al pla en què es produeix la variació de l’angle, i el sentit, és el d’avanç que té un tornavís que gira en el mateix sentit que la variació de l’angle. La unitat de mesura en el SI és el radiant per segon (rad/s), bé que correntment hom fa servir les revolucions per minut (rpm).