visió inicial

early vision
f
Psicologia

Primera de les etapes de processament que permeten a l’individu obtenir una representació del món a partir dels estímuls lumínics.

El model que predomina en l’estudi dels processos de visió considera que el sistema visual humà s’organitza funcionalment en etapes successives, cadascuna de les quals, en analitzar els patrons d’estimulació lumínica, informa d’alguna característica rellevant. La primera d’aquestes etapes és la visió inicial, que permet situar els contorns dels objectes, analitzar-ne les textures i obtenir informació tridimensional. Les aportacions de David Courtenay Marr i el seu equip, sobretot pel que fa al mètode de treball, han estat decisives per al coneixement dels processos que conformen aquesta etapa, i han tingut una influència notable en investigadors posteriors.