VOR

Very high frequency Omnidirectional Range
m
Transports

Sistema de navegació aèria instrumental basat en la recepció dels senyals emesos per un radiofar omnidireccional en VHF, identificable per la freqüència d’emissió i pel senyal Morse que duu associat.

L’equip de bord determina la posició relativa de l’aeronau respecte del radiofar (emplaçament sobre un sistema de radis virtuals (radials) que parteixen del radiofar, sense indicació de llunyania: la intersecció de dos radials obtinguts de dues estacions VOR, o la combinació d’un radial i una informació DMEP (donen la posició absoluta de l’aeronau). És el sistema més emprat en navegació aèria instrumental.