xarxa local

LAN

f
Electrònica i informàtica

Xarxa que permet la connexió de diversos ordinadors i terminals, sense línies telefòniques de la xarxa pública.

És coneguda amb la sigla LAN (de l’anglès Local Area Network). Les xarxes locals són cada cop més emprades perquè permeten la interconnexió de diferents ordinadors en un mateix edifici o en un grup reduït d’edificis; d’aquesta manera és possible compartir recursos, transferir grans volums de dades, intercanviar informació de fabricació, etc. Hi ha tres tipologies utilitzades correntment en les LAN: en estrella, en bus i en anell. També hi ha diferents mètodes d’accés: el CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection), el Token Passing i el TDMA. Actualment hom disposa de xarxes locals amb diverses normes, però hi ha un model de referència anomenat OSI (Open Systems Interconnection), dividit en 7 nivells, que són respectivament: el físic, el d’enllaç, el de xarxa, el de transport, el de sessió, el de presentació i el d’aplicació. Entre els estàndards d’interconnexió cal esmentar: MAP, Ethernet, Arcnet, etc.