xerocopiar

tr
Fotografia
Disseny i arts gràfiques

Obtenir xerocòpies (de texts o d’imatges).