Els gòbids: burrets, cabots o gòbits

Diferents espècies de gòbids de la mar catalana: 1 xanguet (Aphia minuta), 2 detall de la cua d’un rosetí (Pseudaphya ferreri), 3 llengüeta (Crystallogobius linearis), 4 burret de quatre bandes (Chromogobius quadrivittatus), 5 burret de quatre taques (Deltentosteus quadrimaculatus). Noteu la clara separació entre les dues aletes dorsals i la forma especial de les aletes ventrals, amb els radis soldats formant un mena de ventosa de poder adhesiu molt limitat. En aquesta família, moltes vegades la distinció de les espècies s’ha de fonamentar en la distribució dels canals mucosos, que...