Construcció de la capella del Corpus Christi a l’església parroquial de Santa Coloma de Queralt

14 d’octubre de 1331

Els obrers de l’església, diverses autoritats de la vila i el mestre major Guerau Comí prometen al prevere Jaume Ferrer que li faran construir, a l’església del lloc, una capella, per a la qual obra confessen haver rebut de l’esmentat Jaume Ferrer mil cinc-cents sous, dels dos mil que va prometre.

O: Perdut

A: Arxiu Històric de Tarragona, fons Santa Coloma de Queralt, paper solt dins el Manual Gran del 1331. Actualment és extraviat.

a: SEGURA, Joan: Història de Santa Coloma de Queralt (refosa i ordenada en la seva ampliació per Joaquim Segura Lamich), Santa Coloma de Queralt 1953, pàg. 261-262, ex A.

Pere Miró, Bertolí Piquer, Romanat de Muntanyola, Pere Gispert, obrers de l’esglesa de Santa Coloma; Berenguer Borraz, Guerau Garsió, Arnau Casteylló, jurats del loch; en Guerau Comí, mestre principal de la dita obra; Pere Spelt, Pere Gomar, Ramon Rossel, Berenguer Sentgenís, Montserrat Artau, Pere Bou, prohòmens e conseyllés ab altres los desús dits, tots ensems e cascú per si e per tota la universitat de Santa Coloma, prometen a vós en Jacme Ferrer, prevere, e als hereus vostres, e aquí vos ordenarets de paraula ho en testament, que nós ho hereus successors nostres he obrar faran a vós una capela bona e bela de volta ab croer e bé complida de pedra picada, de dins e de fora, ab sitis de pedra e grases [de pedra] aytantes com mester n’i aye, ab finestra de canadeles e armari de pedra a vestiments a tenir, e ab capitels de pedra fermats en la paret, en què sigue una tombeta ab son cobertor als ossos del cos, dins la capela, la hon mils serà vist faedor, si vós aquí sepultura elegir volrets. E farem encara fer lo pedró ho peu del altar ab la pedra del altar bona e bela, larga e ambla, de bona forma e prim picada, e finestre o finestres en la paret per claror a rebre dins, e la tomba e totes altres coses necessàries de pedra en la dita capela, a bon enteniment, a coneguda del rector e dels clergues de la esglesa: la qual obra complidament, axí com desús és dit, prometem fer e complir de zo del nostre e de la dita obra sens tota malícia e defuyta. E obligam nós e tots nostres béns mobles e no mobles, e vós e els vostres hereus no·s puscats forzar ab cort eclesiàstica e secular; sens tota defensió e excepció que aquí no puscam posar. E confesam a vós en veritat que, per rahó de la dita obra, avem rebuts de vós M D solidos de Barcelona de tern; zo és, a saber, d’aquels duo milia solidorum los quals vós el dia del reparament o reedificament de la dita esglesa hi prometets. Los altres D solidos romanents dels dits duo milia de la perfeta, axí com el libre de les perfetes és contengut, volem e atorgam volentàriament que vós ho los marmessors vostres, ho aquels qui vós volrets ho manarets en qualque condició, en paraula ho testament, los puxats dar e metre en yoyes e apareyllaments de la dita capela, axí com en calze d’argent, vestiments sacerdotals, misal, breviari, canadeles, draps, libres, istòries de pintures e altres coses, axí com a vós sirà vist faedor a vostre volentat; e axí de la dita obra de la capela e de M M solidorum perfets vós e béns e hereus vostres franchs, quitis, liures e absolts faem, apellam e atorgam.

II idus octubre any MCCCXXXI. Testes: Dominicus Stephani, P. Zaornosa, rector ecclesie Sancte Columbe.

Transcripció: a partir de l’edició de Joaquim Segura del 1953