Contracte del retaule de la Mare de Déu dels Consellers

Data: 29 d’octubre de 1443.

Els consellers de la ciutat de Barcelona Joan Llull, Ramon Savall, Francesc Llobet, Antoni de Vilatorta i Joan de Junyent pacten amb el pintor Lluís Dalmau la realització d’un retaule per a la capella de la casa de la Ciutat.

En nom de nostre senyor Déu Jhesucrist e de la sagrada Verge Mara sua e de la verge santa Eulàlia, cors sanct de Barchinona.

Sobre lo retaule dejús scrit faedor en la capella de la casa del Conçell de la Ciutat de Barchinona, són fets e concordats los capítols devall scrits entre los honorables mossèn Johan Lull, mossèn Ramon sa Vall, mossèn Francesch Lobet, mossèn Anthoni de Vilatorta e mossèn Johan de Junyent, consellers l’any present de la dita ciutat de una part, e en Luís Dalmau, pintor, de la part altra.

E primerament lo dit Luís Dalmau convé e en bona fe promet als dits honorables consellers e als honorables successors lurs en la consellaria que de la ferma dels presents capítols a I any primer vinent e contínuament seguidor ell haurà fet, mès e posat lo dit retaula dins la dita capella ab tot son degut acabament, sots la talla, forma, mesura e manera de la paret interior de la dita capella vers lo altar, e sots lo exemplar ja mostrat als dits honorables consellers, lo qual retaula e lo guarda pols farà e haie ésser de bona fusta de roure de Flandres, ben endrapat e enguixat segons de sumptuós retaule se pertany.

Ítem lo dit en Luís Dalmau pinterà en deguda proporció e mesura en lo mig del dit retaula la imatge de nostra dona Santa Maria seent en una sumptuosa cadira, amb l’Infant Jhesús al braç, effigiada e vestida de varietat de colors vives, altes e ben exints, però lo mantell sie e haie ésser colorat de adzur d’Acre lo pus fi que·s puxe trobar, ab sollepna fresadura d’or fi de Florença sembrada en semblança de perles e pedres.

E en lo costat dret o part dreta del dit retaula pinterà la imatge de la verge santa Eulàlia, patrona e singular advocada de la dita ciutat, tenint en la mà lo ecúleo del seu martiri. E aprés en la part dreta matexa pinterà tres dels dits honorables consellers, ço és, mossèn Johan Lull, mossèn Francesch Lobet e mossèn Johan de Junyent agenollats ab les mans junctes dreçants los uylls vers la imatge de la Verge Maria. E seran los dits consellers effigiats segons proporcions e habituts de lurs còssors, ab les façs axí pròpries com ells vivents les han formades, vestits de sengles samarres e caperons de color vermella, axí bella que apparega ésser de grana, ab les portes e les lengües apparents ésser folrades de bells vays.

Ítem és avengut que a la part esquerra del dit retaula sie pintada la imatge del benhuirat apòstol sanct Andreu, ab son mantell e ab la creu del seu martiri. E aprés en la dita part esquerra matexa sien pintats e effigiats los dos consellers, ço és, mossèn Ramon ça Vall e mossèn n’Anthoni de Vilatorta, axí proporcionats com són e segons les habituts de lurs còssors, e ab lurs samarres e caperons, e stants agenollats en e per la forme e manera que és dit dessús dels dits mossèn Johan Lull, mossèn Francesch Lobet e mossèn Johan de Junyent.

Ítem és emprès que en lo mig del banchal del dit retaula sie pintada la Pietat stant en mig del sepulcre e I àngel qui tenga la cors de Jhesús per les spatles. E al costat dret de la dita Pietat haie a pintar la imatge de sanct Johan Evangelista. E en lo costat esquerra del dit banchal haie a pintar la imatge de santa Maria Magdalena, ab lo alabaustre, apparent ab lo contenent trist per occasió de la Passió de Jhesucrist. E en cascú cap del dit banchal sie pintat lo senyal de la Ciutat, acompanyat de fullatges en deguda proporció.

Ítem és avengut que tot lo camper del dit retaule, exceptats los lochs hon seran pintades les dites imatges e altres pintures pròpries a les dites imatges, sie tot daurat de bona e bella dauradura de or fi de florí de Florença.

Semblament és avengut que en la puncta del guarda pols del dit retaula sia pintat lo senyal reyal de la Corona d’Aragó, e a cascun lats del dit guarda pols sie pintat I àngel tenint a cascun llat lo senyal reyal dessusdit. E per los costats del dit guarda pols sien diversos fullatges tots daurats.

E per tot lo retaule dessusdit, acabat, daurat, mès e posat dins la capella dessusdita, segons dit és, haurà lo dit Luís Dalmau, e los dits honorables consellers li prometen fer, donar e pagar realment e de fet çinch milie sòlidos barchinonesos per les pagues següents, ço és, de present mil e cinch-cents sols. E com lo dit reautaula serà mig fet, altres mil cinch-cents sòlidos. E com lo dit retaula serà acabat, mès, posat segons lo dit és, les restants dos mílie sols.

E lo dit Luís Dalmau donerà bones e segures fermanses a conexensa dels dits honorables consellers de restituir e tornar qualsevol quantitat o quantitats que haie haüdes e reebudes dels dits çinchs mílie sòlidos, si e en cas que per malaltia, mort o per absència, deffalliment o altre qualsevol cas, ell dins lo dit temps de I any o de més temps per los honorables consellers prorogador, no hauie acabat, mès e posat en la forma dessusdita dins la capella dessusdita lo retaula dessusdit.”

El dimarts 29 del mes d’octubre de l’any de la Nativitat del Senyor 1443 foren firmats els capítols sobredits pels honorables senyors Joan Llull, Ramon Savall, Francesc Llobet, Antoni de Vilatorta i Joan de Junyent, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona. I també foren firmats i jurats per dit Lluís Dalmau, pintor, que va prometre mantenir i observar aquests capítols segons la seva disposició i tenor. I dits honorables consellers van obligar els béns de la dita ciutat, i dit Lluís tots els seus béns haguts i per haver, i va jurar.

Testimonis: l’honorable Joan Carreres, mercader, el discret Bernat Montserrat, notari i sotssíndic de Barcelona, Pere Cabal, verguer dels dits honorables consellers, i Bernat Rotllan, escrivà.

El dissabte 15 del mes de novembre de l’any predit firmaren i juraren Ferrer Bertran i Felip de la Cavalleria, fiadors presentats pel dit Lluís Dalmau, obligant, etc., jurant, etc., renunciant, etc., i qualsevol d’ells solidàriament.

Testimonis són el discret Antoni Brocard, notari, i Lluís Cardona, mercader, ciutadans de Barcelona.

El dimarts 18 dels dits mes i any va firmar i jurar Manuel Dalmau, fiador presentat per Lluís Dalmau.

Testimonis són Francesc de Moles, notari, i Bernat Rotllan, escrivà.

O: Perdut. A: AHCB, ms. L-50.

a: Puiggarí, Josep: Un cuadro de Luis Dalmau. Siglo XV, “La Ilustración española y americana”, 25 d’abril, 9, pàg. 138-139, Madrid 1870 (en publica només la traducció al castellà).

b: Sanpere i Miquel, Salvador: Los cuatrocentistas catalanes. Historia de la pintura en Cataluña en el siglo XV, vol. II, L’Avenç, Barcelona 1906, doc. IX, pàg. XIV-XVII.

c: Berg-Sobré, Judith: Behind the Altar Table. The Development of the Painted Retable in Spain, 1350-1500, University of Missouri Press, 1989, pàg. 288-290.

Transcripció: a partir de Sanpere i Miquel, 1906, revisada

Traducció: Carles Puigferrat i Oliva (El document és en català, tot i que la part de les signatures, els testimonis i els fiadors és en llatí. Hem transcrit entre cometes la part que és en català i hem traduït les frases en llatí al català modern).