Lingüística 2015

En els tres grans territoris el 90,8% de la població entenia la llengua catalana, el 64,3% declarava saber-la parlar, el 70,5% manifestava saber-la llegir i el 46,1% afirmava que la sabia escriure

© Fototeca.cat / Dmitry Shirmosoz / Dreamstime.com

El 2015 es va disposar de les dades definitives del cens del 2011 sobre la situació sociolingüística del català, en concret, sobre la competència lingüística a Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i, per primer cop, la Franja, encara que amb un tractament sensiblement diferent de la resta de territoris. En termes generals, en els tres grans territoris el 90,8% de la població entenia la llengua, el 64,3% declarava saber-la parlar, el 70,5% manifestava saber-la llegir i el 46,1% afirmava que la sabia escriure. Aquestes xifres van indicar que, des del 1986, l'increment de la població amb competència en català ha estat molt important arreu: 4,5 milions més de persones saben llegir en català; 3,8 milions més el saben escriure; 3,3 milions més l'entenen i 2,5 milions més el saben parlar.

Pel que fa a Catalunya, les dades de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població del 2013 van apuntar que el 31,0% de la població declarava que tenia el català com a llengua inicial, el 55,1% el castellà i el 10,6% altres llengües i combinacions. Aquestes dades van mostrar una davallada quantitativa en la xifra de parlants inicials de català, fet que s'havia detectat ja des de l'any 2008, per la confluència de tendències tant demogràfiques com sociolingüístiques.

En el cas andorrà, les dades van ser més positives, atès que l'enquesta de coneixements i usos lingüístics de la població d'Andorra del 2014 va apuntar que el català havia incrementat en 10,6 punts percentuals com a llengua inicial de la població, ja fos com a llengua única o acompanyada d'altres llengües, i aquests valors positius també afectaven altres qüestions, com la llengua d'identificació. Amb tot, el coneixement del català va continuar per sota del coneixement declarat del castellà.

A les Illes Balears, l'enquesta d'usos lingüístics del 2014 va indicar que la proporció de catalanoparlants inicials s'havia reduït al territori durant l'última dècada, tot i que era el 37,9% davant del 48,6% amb el castellà com a llengua inicial, a més del 9,9% que tenia altres llengües i combinacions. A pesar que el català perdia posicions com a llengua inicial respecte a la població més gran, entre els joves de 15 a 29 anys reprenia certa tendència positiva.

En el cas de la Franja, l'enquesta d'usos lingüístics del 2014 va apuntar que la població al·lòctona havia augmentat el 17,6% durant la dècada, i que el nombre de catalanoparlants inicials s'havia vist afectat negativament en uns termes similars. El català era la llengua inicial de la meitat de la població, amb un terç de castellanoparlants i una dècima part de població al·loglota. Tanmateix, el coneixement oral de la llengua arribava fins al 80,2% de la població, amb un volum total estimat de 33.743 catalanoparlants. Pel que fa a la competència escrita, pràcticament la meitat dels seus parlants declarava no saber-la escriure. També s'observava que el nivell d'ús del català en general s'havia reduït, i que en l'actualitat se situava en uns nivells ja similars als del castellà, i s'havien ampliat els sectors de població que mai usaven el català. En les denominacions que els enquestats donaven a la seva llengua es va observar com s'havia incrementat l'ús del terme acadèmic català, fins a assolir la primera posició (44,6%).

En l'àmbit sociopolític de tots els territoris de llengua catalana, el paper del català i el castellà en el sistema educatiu va continuar concentrant la major part de les disputes durant la primera part de l'any, que va coincidir amb el final de les legislatures.

La dimissió de José Ignacio Wert com a ministre d'Educació no va provocar canvis importants en la llei (LOMQE) que havia aprovat ni en el seu desplegament.

A Catalunya, l'oposició de la Generalitat a la sentència del Tribunal Superior amb relació a la LOMQE, que obligava a impartir almenys el 25% de les assignatures en castellà a totes aquelles aules en què els progenitors d'almenys un alumne ho demanessin, s'havia gestionat pel Govern espanyol mitjançant l'escolarització dels sol·licitants en centres privats i l'obligació que ho financés l'Administració catalana. La demanda va ser reduïda, de 32 famílies l'any 2013, i 325 famílies l'any 2014. Les institucions catalanes van presentar un recurs d'inconstitucionalitat durant el 2014, però durant l'any 2015 van aprovar un decret de desplegament dels aspectes tractats per la Llei. Alguns pares es van oposar a altres desplegaments de la LOMQE, com en la prova d'avaluació de les competències lingüístiques i matemàtiques d'alumnes en primària.

Els últims mesos de Govern del PP, al País Valencià es va aprovar la Llei de senyes d'identitat, en què es reconeixia oficialment associacions secessionistes contràries a la normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Arran de les eleccions de maig, Ximo Puig (PSPV-PSOE) va formar Govern amb consellers de Compromís, i es va acordar que el valencià s'implantaria progressivament com a llengua d'ús habitual de l'Administració valenciana, i que es potenciaria l'adaptació de la Junta Qualificadora de Coneixement del Valencià als nivells europeus, a més de la promoció del coneixement del català i el castellà i de dues llengües estrangeres, la potenciació de la xarxa municipal d'oficines d'assessorament lingüístic, la creació d'un distintiu de les empreses que potencien el multilingüisme i la licitació d'un estudi sobre la situació sociolingüística. També es van normalitzar les relacions amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i es van recuperar les relacions amb l'Escola Valenciana.

A les Illes, el Govern del PSIB-PSOE i la coalició de forces progressistes i sobiranistes MÉS va derogar la llei de símbols, que prohibia qualsevol bandera diferent de la balear en edificis institucionals

© Fototeca.cat / Katatonia82 / Dreamstime.com

A les Illes Balears, al maig va formar Govern el PSIB-PSOE i la coalició de forces progressistes i sobiranistes MÉS. Així, es va derogar la llei de símbols, que entre altres qüestions prohibia qualsevol senyera diferent de la bandera balear en edificis institucionals, símbol mitjançant el qual les escoles havien reivindicat la llengua en el sistema educatiu davant del Govern. També es va anunciar la recuperació de la Llei de normalització lingüística segons va ser consensuada l'any 1986, i es va presentar una proposició de llei per a recuperar el requisit lingüístic als funcionaris, que el Govern de Bauzà havia convertit només en un mèrit. En el pla educatiu, el conseller va anunciar també un nou model que tingués com a objectiu la millora de les competències en català i castellà, a més de la incorporació d'una tercera llengua. La presidenta del Govern Balear va anunciar que en les classes d'anglès es desdoblarien els grups per millorar-ne l'aprenentatge, i que, a petició dels centres i els pares, també es farien assignatures en anglès, però sempre respectant el decret de mínims sobre la presència del català en el sistema educatiu i corregint les propostes del decret de trilingüisme (TIL) del Govern anterior. En el marc de les col·laboracions entre els territoris catalanoparlants, el Govern de les Illes Balears va signar un acord per a reincorporar-se a l'Institut Ramon Llull.

A Aragó, les forces progressistes també van formar govern, i es va crear per primera vegada la Direcció General de Política Lingüística del Govern d'Aragó (DGPL), encapçalada per José Ignacio López Susín (CHA), i adscrita a la Conselleria d'Ensenyament (PSOE). Durant aquest primer mig any d'inici de legislatura, la DGPL va centrar bona part dels seus esforços en el desenvolupament de la llengua aragonesa en el sistema educatiu, i va anunciar l'elaboració del currículum educatiu de llengua catalana, així com el restabliment dels premis literaris en català i els projectes d'animació cultural en català a les escoles. També es va anunciar que durant la legislatura es derogaria la segona Llei de llengües, coneguda com LAPAO.

Pel que fa a la Catalunya del Nord, el senat francès, amb majoria conservadora, va rebutjar la discussió sobre el Projecte de llei per a reconèixer oficialment el català i la resta de llengües minoritzades a l'Estat. Amb tot, l'Ajuntament de Perpinyà va aprovar una declaració favorable a la ratificació de la carta.

En el camp audiovisual, es va anunciar que IB3 recuperaria l'aplicació del Llibre d'estil per als mitjans de comunicació orals i escrits (UIB, 2009), que, entre altres coses, marcava l'ús de l'article literari en substitució de l'article salat. En el camp de la reciprocitat, IB3 va continuar sense emissió a Catalunya, per decisió del director de l'ens insular des del 2012, però el nou Govern de les Balears va recuperar al final d'any les emissions dels canals 3/24 i Super 3/33, de la Corporació Catalana.

Al País Valencià la reobertura de Canal 9 va ser anunciada, però divergències entre els socis de Govern sobre el procés d'obertura i la liquidació de l'antic ens, encara oberta, van endarrerir la reobertura del Canal. En el camp de la premsa, el Llibre Blanc de les Revistes i la Premsa en Català va detallar que el sector generava prop de 2.500 llocs de treball, amb 5,4 milions d'usuaris únics mensuals en publicacions en línia, i un volum de negoci de 47,7 milions d'euros de facturació anual. També l'Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) va anunciar que la premsa de proximitat catalana havia frenat la davallada, tant en la facturació com en el nombre de capçaleres. Enciclopèdia Catalana va celebrar el seu 50è aniversari, coincidint amb l'obertura d'un portal de continguts amb més de 600.000 veus, corresponents a diverses obres publicades en aquest mig segle.

Termes normalitzats pel Consell Superior del TERMCAT (2015)

acid-house [en] m MÚSICA Estil musical derivat del house, originat a mitjans dels anys vuitanta del segle XX als Estats Units, que es caracteritza pel caràcter psicodèlic i repetitiu, l'ús d'instruments electrònics i les lletres recitades.

acid-jazz [en] m MÚSICA Estil musical originat a mitjans dels anys vuitanta del segle XX a Londres, que combina el jazz amb elements del funk, el soul i el hip-hop.

acoblament molecular m BIOLOGIA MOLECULAR Modelització molecular que permet predir l'orientació d'una determinada molècula quan interacciona amb una altra per a formar un complex estable.

acoblament proteïna-lligand m BIOLOGIA MOLECULAR Acoblament molecular que permet fer prediccions sobre l'estructura de complexos formats per una proteïna i un lligand.

acoblament proteïna-proteïna m BIOLOGIA MOLECULAR Acoblament molecular que permet fer prediccions sobre l'estructura de complexos formats per dues o més proteïnes.

algorisme de ramificació i poda m INFORMÀTICA Esquema algorísmic en què les solucions es disposen d'una manera ordenada en forma d'arbre amb una solució possible a cada node, el descartament de cadascuna de les quals comporta que les solucions dels subnodes corresponents tampoc no siguin possibles i es deixin de tenir en compte en el càlcul de la solució òptima, utilitzat especialment en la resolució de problemes d'optimització i combinatòria.

angelo [it] m ESPORTS Rodament de coll en què el twirler es fa passar el bastó d'un braç a l'altre per l'esquena.

antena central f CIRC Pal que sosté la lona d'una carpa pel punt central.

art-rock m MÚSICA Música rock originada als anys seixanta del segle XX, que combina elements de la música tradicional i la música clàssica i es caracteritza per una tendència a l'experimentació i l'intel·lectualisme.

aviverar v tr CIÈNCIA FORESTAL Plantar provisionalment, durant unes hores o uns dies, un plançó amb l'arrel nua en un terreny humit, obac i arrecerat abans de trasplantar-lo a la seva ubicació definitiva, a fi d'evitar que les arrels es dessequin.

banderes f pl ESPORTS Modalitat de twirling practicada en grup en què els exercicis s'executen amb banderes de formes i mides diverses, que generalment té finalitats d'exhibició.

bastó m | vareta f ESPORTS Aparell consistent en una vara metàl·lica entre 60 i 80 cm de llargada, 0,3 i 1 cm de diàmetre i aproximadament 220 g de pes, amb un contrapès interior i un tac de cautxú a cada extrem, l'un més gros que l'altre, que s'utilitza en la pràctica del twirling.

beatboxing [en] m MÚSICA Música que imita sons de percussió d'instruments utilitzant únicament la veu, la cavitat bucal, els llavis i la llengua.

bebop [en] m | bop m MÚSICA Jazz d'influència afrocubana originat a mitjans dels anys quaranta del segle XX a Nova York, que es caracteritza per la improvisació, el virtuosisme tècnic, l'abandonament de la continuïtat rítmica i la prolongació de les bases harmòniques.

blues-rock [en] m MÚSICA Estil musical originat a mitjans dels anys seixanta del segle XX al Regne Unit i als Estats Units, que combina elements del blues i del rock i es caracteritza per l'ús de la guitarra elèctrica.

bola del carbó f GEOLOGIA Concreció generalment esferoïdal de restes vegetals fossilitzades i material calcari, dolomític, siderític, piritós o silici que es troba en filons de carbó o capes de matèria orgànica associades a dipòsits carbonosos del carbonífer.

bolo m ESPECTACLES Actuació puntual que té lloc fora de temporada o en una població diferent de la població habitual d'activitat d'un artista o una companyia.

botàriga f | garrofeta f ALIMENTACIÓ Menja feta d'ous de peix adobats amb sal, premsats i assecats al sol, que se sol servir tallada en làmines, com a aperitiu, o ratllada o en pols, com a condiment d'alguns plats.

brètzel m | llaç m ESPORTS Material de contacte en què el twirler executa per darrere del cos una sèrie de bucles amb el bastó, agafant-lo per la cua, que se sol fer per a enllaçar elements.

britpop m MÚSICA Rock alternatiu originat a principis dels anys noranta del segle XX al Regne Unit, que es caracteritza per la incorporació de la tradició melòdica i el so de guitarra del pop britànic dels anys seixanta.

bucle m ESPORTS Element consistent a moure el bastó dibuixant un cercle gran i a fer-lo rodar verticalment quan el braç passa estirat per sobre del cap.

bugui-bugui m MÚSICA Jazz principalment pianístic, utilitzat també per l'orquestra, amb una estructura harmònica i rítmica derivada del blues, que es caracteritza per la repetició en la part greu d'un motiu de vuit notes a cada compàs.

cap m ESPORTS Part extrema d'un bastó consistent en un tac gros de cautxú.

carpa f | vela f CIRC Recinte format per una lona sostinguda per un o diversos pals que conté una pista i una graderia, destinat a la representació d'espectacles circenses.

cascada f ESPORTS Element consistent a efectuar diversos llançaments i recepcions successius amb dos o més bastons.

castigar v tr GASTRONOMIA Afegir al sucre un altre producte, com ara glucosa, crémor tàrtar o àcid cítric, per a evitar-ne la cristal·lització.

càsting m ESPECTACLES Prova a què se sotmet un artista a fi de ser seleccionat per al repartiment d'un espectacle.

cervesificació f INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Conjunt de les operacions i els processos propis de l'elaboració de la cervesa.

chill-out [en] m MÚSICA Música electrònica originada a principis dels anys noranta del segle XX, que es caracteritza per la suavitat i el temps moderat.

circ estable m CIRC Circ que ocupa un espai fix en una població de manera permanent i acull periòdicament espectacles.

circ itinerant m | circ ambulant m CIRC Circ, generalment una carpa, que es munta i es desmunta en cada població on es representa l'espectacle.

cocció f INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Tercera fase de la cervesificació, posterior a la maceració, que consisteix a sotmetre el most durant un temps determinat a una temperatura elevada, a fi d'esterilitzar-lo.

companyia f ESPECTACLES Equip estable d'artistes i de tècnics d'arts escèniques que representa espectacles de manera més o menys continuada.

country [en] m MÚSICA Estil musical popular originat als anys vint del segle XX en algunes zones rurals de l'oest i el sud dels Estats Units, que combina la música folklòrica dels colons europeus, especialment anglesos, irlandesos i escocesos, amb el blues, el gòspel i altres músiques d'arrel nord-americana, i es caracteritza per l'ús del banjo, la guitarra i el violí com a instruments principals.

country-blues [en] m MÚSICA Blues originat entre els anys vint i trenta del segle XX, que es caracteritza per l'ús d'instruments acústics, especialment la guitarra.

country-rock [en] m MÚSICA Música rock derivada del country, originada als anys seixanta i setanta del segle XX als Estats Units, que es caracteritza pel realisme de les lletres.

cua f ESPORTS Part extrema d'un bastó consistent en un tac petit de cautxú.

cua de peix f ESPORTS Element consistent a efectuar un seguit de rodaments de mà i de rodaments de canell successius.

cúmbia f MÚSICA Estil musical propi de l'Amèrica Central, que combina elements melòdics d'origen hispànic, ritmes d'influència africana i components harmònics americans.

cúpula f CIRC Coberta d'una carpa, de base circular, ovalada o quadrada, formada per una estructura metàl·lica subjectada a les torretes, que serveix principalment per a sostenir la lona de la carpa i, secundàriament, per a penjar-hi aparells aeris i altres aparells tècnics.

dance [en] m | música dance f MÚSICA Estil musical de ball de discoteca originat als anys vuitanta del segle XX, que combina elements de diferents estils de música electrònica i es caracteritza per una pulsació rítmica repetitiva.

death-metal [en] m MÚSICA Estil musical derivat del heavy-metal, originat a mitjans dels anys vuitanta del segle XX als Estats Units, que es caracteritza per una posada en escena conceptual, l'ús de veus guturals, canvis de temps freqüents i lletres relacionades amb la mort, el sofriment i la destrucció.

defúsing m PSICOLOGIA Intervenció psicoeducativa poc estructurada i de caràcter breu, de vint a seixanta minuts de durada, que es practica immediatament després d'un esdeveniment crític als professionals que han dut a terme tasques d'assistència vinculades a aquest esdeveniment, per a ajudar-los a gestionar l'estrès emocional i tornar a la normalitat.

desmobilització f PSICOLOGIA Trobada breu, de deu a trenta minuts de durada, que es fa amb els professionals que han dut a terme tasques d'assistència durant la gestió d'un esdeveniment crític de grans proporcions, just abans de ser rellevats per un altre equip de professionals o al final de les operacions, per a ajudar-los a fer el procés de transició des de l'elevat estat d'alerta en què es troben fins a una situació de normalitat.

determinació f MATEMÀTIQUES Conjunt d'operacions destinades a establir el valor o les característiques d'una propietat determinada.

disco m | música disco f MÚSICA Estil musical de ball popularitzat a finals dels anys setanta del segle XX a les discoteques dels Estats Units, que combina el funk, el soul i altres estils.

doble adj ESPORTS Dit del rodament en què el twirler fa rodar el bastó al voltant d'una part del cos, de la banda dreta o de la banda esquerra, i després al voltant de la mateixa part de la banda contrària, sense agafar el bastó amb la mà quan fa el canvi de banda.

dos bastons m ESPORTS Especialitat d'individual en què el twirler utilitza dos bastons.

dron m | vehicle aeri no tripulat m [UAV] m TRANSPORT Aeronau no tripulada i reutilitzable, capaç de funcionar amb un grau més o menys elevat d'autonomia, que obeeix les indicacions remotes d'un pilot o bé la programació introduïda.

drum-and-bass [en] m MÚSICA Estil musical de música electrònica originat durant els anys noranta del segle XX al Regne Unit, que es caracteritza per l'ús d'una base de bateria i baix.

dub [en] m MÚSICA Estil musical originat a finals dels anys seixanta del segle XX a Jamaica, que es caracteritza per l'ús de remescles de música ja enregistrada, especialment de reggae, amb eliminació d'algunes veus i instruments i l'accentuació del baix elèctric.

dubstep [en] m MÚSICA Dance originat a finals dels anys noranta del segle XX al Regne Unit, de caràcter bàsicament instrumental, que es caracteritza pels ritmes sincopats i una línia de baix destacada.

ejecció f ESPORTS Acció de projectar el bastó cap amunt amb una part del cos diferent de la mà de manera que descrigui un sol gir en l'aire.

element m ESPORTS Cadascun dels moviments o figures identificables individualment que, organitzats de manera adequada, componen un exercici o una sèrie.

emo m MÚSICA Música rock originada a mitjans dels anys vuitanta del segle XX als Estats Units, que es caracteritza per una estètica semblant al punk, arranjaments més complexos, temps més lents i lletres introspectives que tracten de temes personals.

empanissar v intr GASTRONOMIA Cristal·litzar, un xarop, per manca o per excés de moviment.

envàs actiu m INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Envàs alimentari que interacciona directament amb la seva atmosfera interior o amb el producte que conté, ja sigui absorbint substàncies que deterioren el producte o bé emetent-ne d'altres que ajuden a conservar-lo, utilitzat per a preservar la qualitat i el bon estat dels aliments.

envàs intel·ligent m INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Envàs alimentari que proporciona informació sobre la seva atmosfera interior o sobre el producte que conté, utilitzat per a controlar la qualitat i l'estat dels aliments.

equip m ESPORTS Disciplina de twirling practicada per conjunts de 5 a 9 twirlers.

escala de Brix f GASTRONOMIA Escala que indica el percentatge de sucre en un líquid.

esdeveniment crític m | esdeveniment traumàtic m PSICOLOGIA Esdeveniment sobtat i inusual que comporta la mort o una amenaça seriosa per a la vida o la integritat física de qui s'hi veu involucrat, que sol provocar en les víctimes directes o en els testimonis un gran dolor emocional i la pèrdua, temporal o definitiva, de la capacitat habitual de reacció.

estranyeta f FÍSICA Partícula d'existència hipotètica formada per l'agrupació d'un nombre similar de quarks d, quarks u i quarks s.

estrès per esdeveniment crític m PSICOLOGIA Estrès degut a un esdeveniment crític, que té com a símptomes habituals l'agitació, la irritabilitat, la fatiga, els trastorns del son, l'ansietat, la dificultat de concentració, les tremolors i els vòmits, que provoquen un estat d'excitació cognitiva, física i emocional que pot esdevenir perillós si persisteix.

exercici m ESPORTS Conjunt organitzat d'elements concebuts com una unitat que s'executen en el transcurs d'una prova.

exercici m | truc m CIRC Element dinàmic de caràcter tècnic que té sentit com a unitat.

fermentació f INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Darrera fase de la cervesificació, posterior a la cocció, que consisteix a fer actuar sobre el most determinats llevats, ja siguin afegits artificialment o bé ambientals, a fi que el sucre es transformi en alcohol.

figura f CIRC Posició destacada que culmina un exercici o una fase d'un exercici.

filtre d'osca m TELECOMUNICACIONS Filtre eliminabanda que rebutja una banda de freqüències molt estreta.

filtre eliminabanda m | filtre de banda eliminada m TELECOMUNICACIONS Filtre que rebutja selectivament un determinat marge de freqüències, sense afectar les que estan per sobre o per sota d'aquest marge.

finançament col·lectiu m ECONOMIA Sistema de finançament d'un projecte per mitjà de les aportacions individuals, sovint modestes, d'un gran nombre de persones a través d'una plataforma web.

finançament col·lectiu amb recompensa m | micromecenatge m ECONOMIA Finançament col·lectiu en què els participants reben, a canvi de les seves aportacions, una petita contraprestació no dinerària relacionada amb el projecte que ajuden a finançar.

finançament col·lectiu d'inversió m ECONOMIA Finançament col·lectiu d'una iniciativa empresarial en què els participants reben accions o participacions en els beneficis de l'empresa a canvi de les seves aportacions.

finançament col·lectiu de donació m | microdonació f ECONOMIA Finançament col·lectiu en què els participants no reben cap contraprestació a canvi de les seves aportacions.

finançament col·lectiu de préstec m ECONOMIA Finançament col·lectiu d'una iniciativa empresarial en què els participants reben una taxa d'interès a canvi de les seves aportacions i recuperen la inversió al cap d'un temps preestablert.

flip m ESPORTS Material de contacte en què el twirler impulsa el bastó amb el polze de manera que descrigui un gir en l'aire, per sota de l'altura del cap.

folk m MÚSICA Estil musical originat a finals dels anys seixanta del segle XX als Estats Units, que es caracteritza per una base de música tradicional i l'ús d'instruments acústics.

folk-rock m MÚSICA Estil musical originat a mitjans dels anys seixanta del segle XX al Regne Unit i als Estats Units, que combina la pulsació rítmica marcada del rock amb la música popular del folk arranjada per a instruments elèctrics.

free-jazz [en] m MÚSICA Jazz avantguardista originat als anys cinquanta i seixanta del segle XX als Estats Units, que es caracteritza per una manca total o parcial de tonalitat, de seqüència harmònica, d'estructura estròfica i de continuïtat rítmica.

fujimi m ESPORTS Material de contacte en què el twirler fa passar el bastó d'un colze a l'altre per la part de davant del cos mitjançant ejeccions i girs del tronc a dreta i esquerra.

funk [en] m MÚSICA Estil musical de ball originat a finals dels anys seixanta del segle XX als Estats Units, amb influències del soul, el jazz, el rock i el rhythm-and-blues, que es caracteritza per una base rítmica constant.

funk-metal [en] m MÚSICA Estil musical originat a finals dels anys vuitanta del segle XX als Estats Units, que combina el funk i el heavy-metal amb elements d'altres estils contemporanis.

fusió f MÚSICA Música que combina elements harmònics, rítmics, melòdics o instrumentals de diferents estils.

gas coixí m INDÚSTRIA Gas mínim que un magatzem subterrani de gas, una instal·lació de transport de gas o una planta de regasificació han de contenir permanentment per a aconseguir una pressió adequada que permeti l'extracció del gas útil o el funcionament correcte de les instal·lacions.

gas d'operació m INDÚSTRIA Gas que les instal·lacions de transport i emmagatzematge de gas i les plantes de regasificació necessiten per al consum propi.

gas útil m INDÚSTRIA Gas que és objecte d'explotació en un magatzem subterrani.

gelivitat f CONSTRUCCIÓ Capacitat d'un material porós de resistir cicles de congelació i descongelació.

generació del mil·lenni f | generació Y f SOCIOLOGIA Generació de les persones nascudes entre els anys 1980 i 2000 als països occidentals, que es caracteritza per haver estat la primera a fer un ús assidu de les tecnologies de la informació i la comunicació des de la infantesa.

generació X f SOCIOLOGIA Generació de les persones nascudes entre els anys 1960 i 1980 als països occidentals, després de l'explosió de natalitat posterior a la Segona Guerra Mundial, que es caracteritza per haver viscut grans canvis socials, polítics i econòmics, com ara l'esfondrament del comunisme a Europa o l'extensió de la sida.

gentrificació f URBANISME Transformació socioeconòmica d'una àrea urbana degradada habitada per persones de classe baixa o grups socials marginals que es caracteritza per la rehabilitació urbanística i arquitectònica de la zona i per l'arribada progressiva de grups socials de classe mitjana o alta, cosa que comporta un canvi en les activitats econòmiques i, de vegades, el desplaçament dels grups socials més vulnerables.

gentrificar v tr URBANISME Modificar una àrea urbana des del punt de vista socioeconòmic i urbanístic per mitjà de la rehabilitació urbanística i arquitectònica de la zona i per l'arribada progressiva de grups socials de classe mitjana o alta.

gestió de l'estrès per esdeveniment crític [GEEC] f PSICOLOGIA Programa d'actuació destinat a mitigar les repercussions adverses que un esdeveniment crític pot tenir sobre la salut psicològica dels professionals que han dut a terme tasques d'assistència vinculades a aquest esdeveniment.

glam-punk [en] m MÚSICA Estil musical originat als anys setanta del segle XX als Estats Units i al Regne Unit, que combina elements del glam-rock i del punk.

glam-rock [en] m MÚSICA Música rock originada a principis dels anys setanta del segle XX al Regne Unit, que es caracteritza pel retorn a l'espontaneïtat del rock-and-roll i per la importància de l'estètica, amb artistes sovint maquillats i vestits d'una manera andrògina i teatral.

gòspel m MÚSICA Estil musical d'origen religiós originat al començament del segle XX als Estats Units entre la població afroamericana, que es caracteritza per polifonies i síncopes.

gran marxa en X f | super-X f ESPORTS Subespecialitat de marxa en X en què la trajectòria que segueix el twirler és àmplia.

grau Brix m GASTRONOMIA Grau de l'escala de Brix.

grindcore [en] m MÚSICA Estil musical derivat del thrash-metal, el punk i el hardcore, originat a mitjans dels anys vuitanta del segle XX al Regne Unit, que es caracteritza pel rebuig de la melodia en favor de la rapidesa i la força sonora, i per la temàtica social i política de les lletres, sovint molt curtes.

grunge [en] m MÚSICA Estil musical originat a principis dels anys noranta del segle XX als Estats Units, que combina elements de la música rock amb el punk i es caracteritza pel so estrident de les guitarres, unes melodies vocals repetitives i unes lletres que transmeten indiferència i desencant.

grup m ESPORTS Disciplina de twirling practicada per conjunts de 10 twirlers o més.

hardcore [en] m MÚSICA Estil musical derivat del punk, originat als anys vuitanta del segle XX als Estats Units i al Regne Unit, que es caracteritza per la potència del so i la minimització de la melodia.

heavy-metal [en] m MÚSICA Música rock originada als anys setanta del segle XX al Regne Unit i als Estats Units, que es caracteritza per un so sovint distorsionat, un ritme agressiu marcat pel baix, l'ús de la bateria i la presència de balades amb solos de guitarra elèctrica.

hip-hop [en] m MÚSICA Estil musical vocal derivat del moviment cultural més ampli originat a finals dels anys seixanta del segle XX en les comunitats afroamericanes i hispanoamericanes dels Estats Units, que té influències del funk i el blues i es caracteritza per l'ús d'instruments electrònics.

hollie m ESPORTS Rodament de coll que s'inicia subjectant el cap del bastó amb la barbeta.

house [en] m MÚSICA Estil musical de ball derivat del dance, originat als anys vuitanta del segle XX als Estats Units, que es caracteritza per l'ús de seqüències de sons pregravades i manipulades amb sintetitzadors.

incident crític m PSICOLOGIA Esdeveniment inesperat a què s'ha de fer front en un moment determinat, que condiciona d'una manera positiva o negativa, segons la resposta que s'hi dóna, el curs de l'activitat en què té lloc.

independent adj | indie [en] adj MÚSICA Dit de la música que no segueix els corrents musicals majoritaris ni parteix de les grans discogràfiques.

individual m | solo m ESPORTS Disciplina de twirling practicada per un únic twirler.

intercanvi m ESPORTS Acció de dos o més twirlers de canviar-se mútuament el bastó en un exercici conjunt.

jazz fusió m MÚSICA Estil musical originat a finals dels anys seixanta del segle XX als Estats Units, que combina el jazz amb altres estils, especialment la música rock i el funk, i es caracteritza per la barreja de les estructures i les tècniques del jazz amb els instruments musicals propis del rock.

jazz llatí m MÚSICA Estil musical que combina ritmes i formes originàries de la música llatinoamericana, sobretot de la música caribenya, i especialment de la cubana, amb elements propis del jazz.

jazz-funk [en] m MÚSICA Estil musical de ball originat als anys setanta del segle XX als Estats Units, que combina elements del jazz i del funk.

jungle [en] m MÚSICA Estil musical de música electrònica originat a principis dels anys noranta del segle XX al Regne Unit, que combina elements del tecno, del reggae i del dub i es caracteritza per un temps molt ràpid.

llançament m ESPORTS Element consistent a projectar el bastó cap amunt amb la mà de manera que rodi repetidament en l'aire sense contacte amb el twirler.

llançament de revés m ESPORTS Llançament efectuat amb el revés de la mà.

llatí -ina adj MÚSICA Dit de la música o el ball que té característiques tradicionalment relacionades amb els països hispanoamericans.

llinyola f CIRC Corda que s'utilitza per a delimitar l'espai on s'ha de muntar una carpa.

lliure de clatell m ESPORTS Material de contacte en què el twirler fa passar el bastó d'un braç a l'altre per la part de darrere del cos, amb els braços estirats i disposats aproximadament en diagonal, mitjançant rodaments de braç i rodaments de coll.

llupolització f INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Afegiment de llúpol al most durant la cocció en la cervesificació, a fi d'aromatitzar-lo i frenar els processos enzimàtics.

lunistici f ASTRONOMIA Cadascuna de les dues posicions de la Lluna en l'esfera celeste en què la seva declinació assoleix un valor màxim o mínim, ja sigui relatiu o absolut.

maceració f INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Segona fase de la cervesificació, posterior al maltatge, que consisteix a barrejar malta triturada i aigua, sotmetre la mescla resultant a diferents temperatures i anar-la remenant de manera regular.

macerador m INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Recipient metàl·lic proveït d'un mecanisme d'agitació que s'utilitza en la cervesificació per a fer la mestura i sotmetre-la a diferents temperatures durant l'operació de maceració.

maltar v tr INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Sotmetre un cereal, generalment ordi, a un procés de germinació i assecatge.

marxa bàsica f ESPORTS Especialitat d'individual en què el twirler camina amb un pas determinat seguint una trajectòria en forma de quadrat.

marxa en L f | marxa militar f ESPORTS Especialitat d'individual en què el twirler camina amb un pas determinat seguint una trajectòria en forma de L.

marxa en X f ESPORTS Especialitat d'individual en què el twirler camina amb un pas determinat seguint una trajectòria en forma de X.

marxa lliure f ESPORTS Especialitat d'individual en què el twirler camina amb un pas determinat seguint una trajectòria lliure.

matèria estranya f FÍSICA Matèria d'existència hipotètica constituïda per la unió estable d'estranyetes.

material de contacte m | moviment de contacte m ESPORTS Element consistent a fer determinats moviments o figures mantenint el bastó sempre en contacte amb el cos o a tocar del cos.

mediació f BIOQUÍMICA Acció d'un element d'intervenir en el desencadenament d'un procés fisiològic o bioquímic per mitjà de la connexió d'algunes de les seves parts o etapes.

mediació f DRET I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial que, amb el suport d'un mediador, procura facilitar la comunicació entre dues o més parts en conflicte, amb l'objectiu que gestionin per elles mateixes una solució a les seves diferències.

mediació química f BIOQUÍMICA Acció d'un mediador químic de desencadenar un procés determinat.

mediador m BIOQUÍMICA Element que intervé en el desencadenament d'un procés fisiològic o bioquímic per mitjà de la connexió d'algunes de les seves parts o etapes.

mediador mediadora m f | mitjancer mitjancera m f DRET Persona imparcial i neutral que, en una mediació, s'encarrega de facilitar el diàleg i l'entesa entre les parts en conflicte.

mediador químic m BIOQUÍMICA Substància química, alliberada per determinades cèl·lules en resposta a un estímul, que transmet informació a un receptor i desencadena un procés determinat.

mediar v tr BIOQUÍMICA Intervenir en el desencadenament d'un procés fisiològic o bioquímic per mitjà de la connexió d'algunes de les seves parts o etapes.

mediar v tr | mitjançar v tr DRET I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Buscar un acord en un conflicte entre dues o més parts per mitjà de la mediació.

mediat mediada m f DRET Cadascuna de les parts en conflicte que intervenen en una mediació.

mediat -ada adj DRET Dit de cadascuna de les parts en conflicte que intervenen en una mediació.

mestura f INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Mescla de malta triturada i aigua calenta que se sotmet a diferents temperatures durant l'operació de maceració en la cervesificació.

mètode dels incidents crítics m | tècnica dels incidents crítics f PSICOLOGIA Mètode d'investigació consistent en l'enregistrament, la classificació i l'anàlisi dels incidents crítics que han tingut lloc durant la realització d'una activitat determinada, que té com a objectiu millorar el desenvolupament de l'activitat.

micromecenes m f ECONOMIA Persona que col·labora econòmicament en un projecte mitjançant el finançament col·lectiu amb recompensa.

mil·lennista m f SOCIOLOGIA Persona que forma part de la generació del mil·lenni.

modelització molecular f BIOLOGIA MOLECULAR Modelització amb mitjans informàtics de l'estructura tridimensional de les molècules, que permet preveure'n les propietats fisicoquímiques i el comportament sense necessitat de sintetitzar-les.

monstre m ESPORTS Rodament en què el twirler es fa passar el bastó en posició horitzontal d'un braç a l'altre amb els braços aixecats.

most m INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Líquid ensucrat obtingut a partir de la mestura durant l'operació de maceració en la cervesificació, que se sotmet posteriorment a cocció.

música beat f | beat [en] m MÚSICA Estil musical originat a principis dels anys seixanta del segle XX al Regne Unit, que es caracteritza per una pulsació marcada i senzilla, i per l'ús de la guitarra solista, la guitarra rítmica, el baix i la bateria com a formació instrumental principal.

música electrònica f MÚSICA Música interpretada amb instruments electrònics, com ara un sintetitzador, un mostrejador o un seqüenciador.

música industrial m MÚSICA Estil musical experimental originat durant els anys setanta del segle XX a Alemanya, que es caracteritza pels temes transgressors i provocadors, una percussió forta, temps ràpids, sons electrònics i veus distorsionades.

música rock f | rock m MÚSICA Estil musical derivat del rock-and-roll i el pop, originat a mitjans dels anys seixanta del segle XX als Estats Units i al Regne Unit, que es caracteritza per un ritme molt marcat i una melodia senzilla.

new-age [en] f MÚSICA Estil musical de música electrònica bàsicament instrumental, originat a finals dels anys seixanta del segle XX a Europa i als Estats Units, que combina el jazz, el folk i la música clàssica i es caracteritza pel to tranquil i l'ús de sintetitzadors.

new-wave [en] f | nova onada f MÚSICA Música rock derivada del punk, originada a finals dels anys setanta del segle XX als Estats Units i al Regne Unit, que combina elements del funk, del reggae, de l'ska i d'altres estils, i es caracteritza per l'ús de sintetitzadors.

nu-metal [en] m MÚSICA Estil musical originat a finals dels anys noranta del segle XX als Estats Units, que combina el grunge, el funk, el rap i alguns elements del heavy-metal.

número m CIRC Conjunt d'exercicis tècnics i interpretatius combinats i ordenats segons una progressió dramàtica que es caracteritza per l'augment gradual de la dificultat dels exercicis.

obrir plaça v intr CIRC Fer les gestions necessàries perquè un circ itinerant s'instal·li en una població durant uns dies per fer-hi diverses funcions.

oi! m MÚSICA Estil musical derivat del punk, originat a la segona meitat dels anys setanta del segle XX al Regne Unit, especialment a Londres, com a expressió de la lluita de classes, que es caracteritza pel so predominant de la guitarra i per les lletres nihilistes, sovint racistes.

ostra japonesa | ostra arrissada f ZOOLOGIA Ostra originària de les costes del Japó, que pot arribar a fer 15 cm de llarg, de conquilla polimorfa, generalment oblonga, molt estriada i de color marró grisenc amb taques violàcies, amb la valva inferior profundament convexa i la valva superior plana, que creix a un ritme ràpid i presenta una gran tolerància ambiental.

ostra portuguesa f ZOOLOGIA Ostra característica de les costes de Portugal, que pot arribar a fer 15 cm de llarg, de conquilla polimorfa, generalment oblonga, molt estriada i de color marró grisenc amb taques violàcies, amb la valva inferior profundament convexa i la valva superior plana, que creix a un ritme ràpid i presenta una gran tolerància ambiental.

panoramització f IMATGE I SO Distribució de l'amplitud d'un senyal sonor entre els diversos canals d'un sistema de reproducció estereofònic o multicanal.

panoramitzar v tr IMATGE I SO Distribuir l'amplitud d'un senyal sonor entre els diversos canals d'un sistema de reproducció estereofònic o multicanal.

parella f | duet m | duo m ESPORTS Disciplina de twirling practicada per dos twirlers alhora.

partícula de reconeixement del senyal [SRP] f BIOLOGIA MOLECULAR Complex de proteïnes i RNA del citosol que permet la fixació dels ribosomes al reticle endoplasmàtic rugós per mitjà del reconeixement d'un pèptid senyal específic en el procés de trasllat d'un polipèptid naixent.

pèptid senyal m | seqüència senyal f BIOQUÍMICA Segment d'uns 20 a 30 aminoàcids de l'extrem N-terminal d'una proteïna que serveix de senyal per al trasllat de la proteïna del citoplasma a l'espai periplasmàtic, en el cas de cèl·lules procariotes, o per a la secreció de la proteïna a l'interior del reticle endoplasmàtic, en el cas d'organismes eucariotes.

Perseids m pl ASTRONOMIA Pluja de meteors amb radiant a la constel·lació de Perseu, que té lloc anualment des de mitjan juliol fins a finals d'agost, amb el pic d'activitat al voltant del 12 d'agost.

perspectiva de gènere f POLÍTICA I SOCIOLOGIA Consideració de les diferències entre homes i dones en un àmbit o una activitat determinats, amb l'objectiu de reflexionar-hi per trobar línies d'acció que permetin resoldre les desigualtats.

perxa f CIRC Cadascun dels pals tubulars interiors, situats entre les torretes i els peus drets, disposats seguint el pla horitzontal de la carpa i generalment oblics respecte del terra, que tenen la funció de tensar la lona i evitar que voleï o que s'hi acumuli aigua de la pluja, neu, etc.

peu dret m CIRC Cadascun dels pals metàl·lics que marquen el perímetre de la carpa, al voltant dels quals se situa la rodada.

pigallat m | foxing [en] m BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ Alteració d'un document de paper que es manifesta amb l'aparició de taques groguenques o marronoses.

pompons m pl ESPORTS Modalitat de twirling practicada en grup en què els exercicis s'executen amb pompons, que generalment té finalitats d'exhibició.

pop m | música pop f MÚSICA Estil musical d'arrels populars originat a principis dels anys seixanta del segle XX al Regne Unit i als Estats Units, que recull influències del jazz, el rock, el folk i el blues.

pop-punk [en] m MÚSICA Estil musical originat als anys setanta del segle XX als Estats Units, que combina el to melòdic del pop amb els temps ràpids i les successions harmòniques del punk.

pop-rock m MÚSICA Estil musical originat als anys seixanta del segle XX al Regne Unit i als Estats Units, que combina elements del pop i el rock i es caracteritza per unes composicions d'estructura senzilla i l'ús de la guitarra elèctrica com a base instrumental.

posició d'atenció f | atenció f ESPORTS Posició del twirler consistent a sostenir el bastó amb una mà recolzat obliquament a la part interna del braç, amb els braços estirats o en posició d'ansa i els peus en paral·lel.

posició de descans f | descans m ESPORTS Posició del twirler consistent a mantenir el bastó darrere l'esquena, recolzat horitzontalment a la zona lumbar i agafat amb totes dues mans, amb els peus separats i les puntes mirant enfora.

posició de salutació f | salutació f ESPORTS Posició del twirler consistent a agafar el bastó per un extrem amb una mà i recolzar-lo a l'espatlla contrària en posició vertical, mantenint la mà lliure al maluc.

postpunk [en] m MÚSICA Estil musical derivat del punk, originat a finals dels anys setanta del segle XX al Regne Unit i als Estats Units, que es caracteritza per unes estructures musicals més complexes i un caràcter experimental radical i rebel.

punk [en] m MÚSICA Estil musical derivat del rock-and-roll, originat a la segona meitat dels anys setanta del segle XX al Regne Unit com a forma de protesta social entre els joves i la classe obrera, que es caracteritza per la simplicitat i la rudesa, amb melodies senzilles i curtes, pocs arranjaments i temps ràpids.

punt de bola m GASTRONOMIA Punt de cocció d'un xarop entre 120 i 130°C, en què el xarop agafa forma de bola quan s'agafa, amb els dits, d'una cullera que s'ha submergit en un recipient amb aigua freda o amb aigua amb gel.

punt de bola fluix m GASTRONOMIA Punt de bola en què la bola que forma el xarop és de consistència tova i s'aixafa fàcilment amb els dits.

punt de bola fort m GASTRONOMIA Punt de bola en què la bola que forma el xarop és compacta i costa d'aixafar amb els dits.

punt de caramel m GASTRONOMIA Punt de cocció d'un xarop entre 150 i 170°C, en què ha tingut lloc la caramel·lització.

punt de caramel fluix m GASTRONOMIA Punt de caramel en què el xarop agafa un color entre groc clar i groc fosc.

punt de caramel fort m GASTRONOMIA Punt de caramel en què el xarop agafa un color entre groc fosc i marró.

punt de fil m GASTRONOMIA Punt de cocció d'un xarop entre 105 i 110°C, en què el xarop agafa forma de fil quan s'estira entre els dits polze i índex, que han estat submergits just abans en aigua freda.

punt de fil fluix m GASTRONOMIA Punt de fil en què el fil que forma el xarop fa uns 2 o 3 mm de llargada i es trenca fàcilment.

punt de fil fort m GASTRONOMIA Punt de fil en què el fil que forma el xarop fa uns 5 mm de llargada i oposa una certa resistència al trencament.

punt volant m | punt de floreta m GASTRONOMIA Punt de cocció d'un xarop a 115°C, en què el xarop forma bombolles quan, bufant, es fa passar a través dels forats d'una escumadora.

raggamuffin [en] m | ragga m MÚSICA Estil musical derivat del reggae, originat als anys vuitanta del segle XX a Jamaica, que es caracteritza per la incorporació d'elements del rap i l'ús de mostrejadors, sintetitzadors i caixes de ritmes com a instruments principals.

rap m MÚSICA Estil musical originat als anys vuitanta del segle XX entre la comunitat afroamericana dels Estats Units, que es caracteritza per la recitació rítmica de rimes i jocs de paraules, a cappella o amb acompanyament musical.

recepció f | recollida f ESPORTS Acció de recuperar el bastó després d'un llançament o d'una cascada.

recepció cega f | recepció de clatell f ESPORTS Recepció efectuada per l'esquena, aproximadament a l'altura del clatell.

recepció de revés f ESPORTS Recepció efectuada amb el revés de la mà.

receptor de la partícula de reconeixement del senyal m | receptor de SRP m BIOLOGIA MOLECULAR Receptor de la membrana del reticle endoplasmàtic rugós al qual s'uneix la partícula de reconeixement del senyal, que intervé en el transport de proteïnes generades com a producte de la traducció d'un RNA missatger.

reggae [en] m MÚSICA Estil musical originat a finals dels anys seixanta del segle XX a Jamaica, amb influències afroamericanes, especialment del rhythm-and-blues, que es caracteritza per un ritme basat en obstinats curts executats amb guitarres elèctriques, orgues, baixos elèctrics i bateria.

reggaeton m MÚSICA Estil musical de ball originat a Puerto Rico als anys noranta del segle XX , que combina els ritmes llatins, el hip-hop i el rap.

remolí m ESPORTS Material de contacte en què el twirler fa rodar el bastó ràpidament per davant del cos descrivint cercles en l'aire.

rhythm-and-blues [en] [R&B] m MÚSICA Estil musical derivat del blues, el gòspel i el jazz, originat als anys quaranta del segle XX a partir de la música popular afroamericana, que es destina especialment al ball.

ritme m | tempo m CIRC Velocitat a què es desenvolupa un número o un espectacle.

rock alternatiu m MÚSICA Música rock derivada de la música independent dels anys vuitanta del segle XX , relacionada amb la cultura underground, que es caracteritza per un so de guitarra distorsionat, unes lletres transgressores i la poca voluntat comercial.

rock de garatge m MÚSICA Música rock originada a mitjans dels anys seixanta del segle XX als Estats Units, vinculada sovint amb bandes urbanes emergents, que es caracteritza per un to senzill i enèrgic.

rock dur m MÚSICA Música rock originada a finals dels anys seixanta del segle XX , que es caracteritza pel ritme contundent i la importància de les guitarres elèctriques i la bateria.

rock gòtic m MÚSICA Música rock derivada del postpunk i el rock alternatiu, originada a finals dels anys setanta del segle XX , que es caracteritza per una música fosca amb gran presència del teclat i unes lletres introspectives, sovint de tipus filosòfic o literari.

rock progressiu m MÚSICA Música rock originada a finals dels anys seixanta del segle XX al Regne Unit, que es caracteritza per la sonoritat elèctrica, les composicions llargues dividides en moviments, la incorporació de nous instruments i la importància dels desenvolupaments instrumentals.

rock simfònic m MÚSICA Rock progressiu originat a finals dels anys seixanta del segle XX , que es caracteritza per una sonoritat orquestral pròpia de la música clàssica, especialment de la música romàntica i postromàntica, emulada sovint amb instruments electrònics.

rock-and-roll [en] m | rock m MÚSICA Estil musical originat a mitjans dels anys cinquanta del segle XX als Estats Units, que es caracteritza per un compàs de quatre per quatre fortament accentuat en els temps segon i quart.

rockabilly [en] m MÚSICA Estil musical originat als anys cinquanta del segle XX al sud-est dels Estats Units, que combina elements del rock-and-roll i del country.

rocksteady [en] m MÚSICA Estil musical successor de l'ska i precursor del reggae, originat als anys seixanta del segle XX a Jamaica, que es caracteritza per un temps lent.

rodada f CIRC Paret lateral d'una carpa, feta de lona i fixada als peus drets.

rodament m ESPORTS Element consistent a fer rodar el bastó al voltant d'una part del cos sense agafar-lo amb les mans.

rúmbia f MÚSICA Estil musical de ball que combina elements de la rumba i la cúmbia.

rutina f CIRC Encadenament ordenat d'exercicis, figures i transicions, que constitueix l'estructura tècnica d'una part d'un número.

salutació f CIRC Gest de comiat d'un artista o una troupe en acabar un número.

seguiment m PSICOLOGIA Suport personalitzat que s'ofereix al cap d'unes setmanes d'un esdeveniment crític als professionals que han dut a terme tasques d'assistència vinculades a aquest esdeveniment, per a observar l'evolució del seu estat emocional.

sèrie f ESPORTS Successió d'elements del mateix tipus que s'executen consecutivament en el transcurs d'un exercici.

simple adj ESPORTS Dit del rodament en què el twirler fa rodar el bastó al voltant d'una part del cos, de la banda dreta o de la banda esquerra, o bé al voltant d'una part d'una banda i després al voltant de la mateixa part de la banda contrària agafant el bastó amb la mà quan fa el canvi de banda.

simple horitzontal m ESPORTS Element bàsic consistent a fer rodar el bastó amb la mà en posició horitzontal.

simple vertical m ESPORTS Element bàsic consistent a fer rodar el bastó amb la mà en posició vertical.

ska m MÚSICA Estil musical originat als anys seixanta del segle XX a Jamaica, que combina els temps ràpids i els ritmes marcats del jazz o el swing amb el blues i la música llatina.

soul [en] m MÚSICA Estil musical popularitzat als Estats Units a finals dels anys cinquanta del segle XX pels músics afroamericans, que combina elements del rhythm-and-blues i del gòspel, i es caracteritza pel predomini de l'emotivitat i l'intimisme de les lletres.

sucre cremat m GASTRONOMIA Punt de cocció d'un xarop entre 170 i 190°C, en què el xarop fa escuma a la superfície i el sucre perd el poder edulcorant.

susceptor -a adj ENERGIA I INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Dit del material que és capaç d'absorbir energia electromagnètica, transformar-la en energia tèrmica i transmetre-la.

susceptor de microones m INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Material metàl·lic o ceràmic incorporat en capes fines en alguns envasos alimentaris aptes per a la cocció al forn de microones, el qual absorbeix l'energia electromagnètica de les microones per a transformar-la en energia tèrmica i transmetre-la per radiació o per conducció al producte envasat, a una temperatura superior als 100°C, a fi d'aconseguir un aspecte i una textura similars als que s'obtenen amb un forn convencional.

swing [en] m MÚSICA Estil musical derivat del jazz, originat als anys trenta del segle XX als Estats Units, que es caracteritza per una interpretació del ritme marcada, però elàstica i impulsiva, que dóna a la música un caràcter ballable i més melòdic.

taitxí m | taitxitxuan m ESPORTS Disciplina d'origen xinès consistent en un encadenament de moviments suaus segons un esquema precís, amb l'objectiu d'aconseguir un equilibri físic i mental.

tecno m MÚSICA Dance originat als anys setanta del segle XX als Estats Units, que es caracteritza pels ritmes repetitius i l'ús d'instruments electrònics o programari musical.

thrash-metal [en] m | thrash [en] m MÚSICA Estil musical derivat del heavy-metal, originat als anys vuitanta del segle XX , que incorpora elements del punk i es caracteritza per un temps ràpid.

tija f ESPORTS Part central d'un bastó, compresa entre el cap i la cua.

torreta f | antena f CIRC Cadascuna de les estructures metàl·liques verticals que sostenen la lona d'una carpa per la part central, que tenen la funció d'aguantar el conjunt de l'estructura d'una carpa.

trance [en] m MÚSICA Dance originat als anys noranta del segle XX a Alemanya, que es caracteritza pels ritmes i els sons hipnòtics, un tempo oscil·lant, frases melòdiques repetitives i una forma musical que va pujant i baixant al llarg de cada tema.

transversalitat f POLÍTICA I SOCIOLOGIA Qualitat de les polítiques i les actuacions d'un govern, una entitat o una institució que impliquen tots els àmbits d'acció possibles, més enllà dels àmbits específics en què s'inscriuen o de les divisions administratives.

transversalització de gènere f POLÍTICA I SOCIOLOGIA Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions d'un govern, una entitat o una institució, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat efectiva entre els gèneres.

tres bastons m ESPORTS Especialitat d'individual en què el twirler utilitza tres bastons.

troupe [fr] f CIRC Equip d'artistes que presenten plegats un o més números en un espectacle circense.

tutorial m INFORMÀTICA Recurs didàctic en suport electrònic que mostra, d'una manera detallada, els passos que ha de seguir un usuari per a poder executar autònomament un procés determinat o per a assolir gradualment un coneixement específic.

twirling [en] m ESPORTS Esport practicat amb acompanyament musical que consisteix a executar de manera coordinada i harmònica una sèrie d'exercicis amb un o més bastons o bé, generalment com a exhibició, amb pompons o amb banderes.

txikung m ESPORTS Disciplina d'origen xinès consistent en la combinació de moviments suaus del cos amb el control de la respiració i la concentració mental, que té com a objectiu regular el flux d'energia corporal.

un bastó m ESPORTS Especialitat d'individual en què el twirler utilitza un sol bastó.

vacuna vírica f | vacuna antivírica f CIÈNCIES DE LA SALUT Vacuna elaborada amb un antigen d'origen víric, capaç d'originar la formació d'anticossos contra la infecció vírica corresponent.

vacunació de rescat f CIÈNCIES DE LA SALUT Vacunació que s'efectua fora de l'edat recomanada en el calendari de vacunacions, dirigida a persones que no estan al dia de les vacunes o de les dosis vacunals recomanades, o bé dirigida a col·lectius de risc en cas de situacions excepcionals.

violí m CIRC Estructura metàl·lica de secció triangular, tubular o quadrada, subjectada horitzontalment a dues torretes que, si és a l'interior de la carpa, serveix per a sostenir la lona i, secundàriament, per a penjar-hi aparells aeris i aparells tècnics i, si és a l'exterior, serveix per a donar estabilitat a la carpa.

vuit m ESPORTS Material de contacte en què el twirler fa rodar el bastó amb els dits de manera que descrigui en l'aire un dibuix en forma de vuit.

vuit horitzontal m ESPORTS Vuit en què el twirler fa rodar el bastó horitzontalment, primer per sobre del cap i després per sota del braç, partint de l'altura del pit.

vuit vertical m | vuit m ESPORTS Vuit en què el twirler fa rodar el bastó verticalment, primer per davant del cos i després pel costat.

whisky de gra m ALIMENTACIÓ Whisky elaborat únicament o majoritàriament amb cereals diferents de l'ordi maltat.

whisky de gra de mescla ALIMENTACIÓ Whisky de gra escocès elaborat amb una mescla de dos o més whiskys de gra únics que procedeixen de diverses destil·leries.

whisky de gra únic ALIMENTACIÓ Whisky de gra escocès elaborat en una sola destil·leria.

whisky de malta m ALIMENTACIÓ Whisky elaborat únicament o majoritàriament amb ordi maltat.

whisky de malta de mescla ALIMENTACIÓ Whisky de malta escocès elaborat amb una mescla de dos o més whiskys de malta únics procedents de diverses destil·leries.

whisky de malta únic ALIMENTACIÓ Whisky de malta escocès elaborat en una sola destil·leria.

whisky de mescla ALIMENTACIÓ Whisky elaborat amb una mescla de diferents whiskys, ja siguin whiskys de malta o whiskys de gra.

xarop m | almívar m GASTRONOMIA Dissolució de sucre en aigua, que es pot elaborar en fred o aplicant-hi calor.