Bibliografia sobre l’art català. Arts gràfiques - llibre - fotografia

 • Antich, B.: El grabado en el siglo barcelonés de la primera mitad del siglo XVI, Universitat Autònoma de Barcelona, 1986.
 • Arco Molinero, A. del: La imprenta en Tarragona: apuntes para su historia y bibiografía, Tarragona, 1916.
 • Audivert, R: Gravat català al boix, Mèxic, 1946.
 • Batlle, J. B.: Los Goigs a Catalunya en lo segle XVIII. Recull d’estudis crítics amb un centenar de facsímils, Barcelona, 1925.
 • Batlle, J. B.: Lo gremi d’estampers de Barcelona: ses primeres ordinacions en 1676, Barcelona, 1929.
 • Batlle i Prats, L.: La Biblioteca de la catedral de Gerona desde su origen hasta la imprenta, Gerona, 1947 (1979).
 • Bayerri i Bertomeu, E.: Los códices medievales de la catedral de Tortosa. Novísimo inventario descriptivo, Porter Libros, Barcelona, 1962.
 • Beer, R.: Handschriftenschätze Spaniens, Viena, 1894.
 • Blanch, M.: Subirachs. Obra gràfica, Barcelona, 1976.
 • Bohigas, R: La ilustración y decoración del libro manuscrito en Cataluña. Contribución al estudio de la miniatura catalana, vol I. Período románico, vol. II i III. Período gótico y Renacimiento, Asociación de Bibliófilos de Barcelona, Barcelona, 1960 i 1965-67.
 • Bohigas, R: La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. Período gótico y Renacimiento, Barcelona, 1965-67.
 • Bohigas, R: Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, 1985.
 • Bori, S.: Tres maestros del lápiz de la Barcelona ochocentista. Padró, Planas, Pellicer, Barcelona, 1945.
 • Burgos, F. X.: Imprenta y cultura del libro en la Barcelona del Setecientos (1680-1808), Universitat Autònoma de Barcelona, 1993.
 • Burgos, F. X.: Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas, Lleida, 1996.
 • Cartells Modernistes del Museu Nacional d’Art de Catalunya (catàleg d’exposició), Sala «La Plana de rOm», . Manresa, desembre del 1992-gener del 1993.
 • Carulla, J.: Catalunya en 1000 cartells, Barcelona, 1994, pàg.11-18.
 • Carulla, J. ; Carulla, A.: La Guerra Civil en 2000 cartells. República-Guerra Civil-Post-guerra, 2 vol. , Barcelona, 1997.
 • Catàleg de l’Exposició de La Rosa Vera al Reial Cercle Artístic, Barcelona, 1950.
 • Cent anys d’exlibris del Modernisme a l’actualitat: una visió des de les tècniques (catàleg), Fundació Caixa de Sabadell, Sabadell, 1997.
 • Cirici, A.: Joan Miró. Obra gràfica 1955-1971, Barcelona, 1982.
 • Clavé, A.: Obra gràfica, 1957-1983, Barcelona, 1983. Clavé, Cartells per als cinemes de Barcelona 1933-1935 (catàleg d’exposició), Sala Gaspar i Festival de Cinema de Barcelona, novembre del 1990.
 • Coll i Rosell, G.: Manuscrits jurídics i il·luminació, Curial Edicions Catalanes i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995.
 • Colomer, Mossèn: Cartografía de Catalunya i dels Països Catalans, Barcelona, 1989.
 • DDAA: Introducció a la historia de la fotografia a Catalunya, Lundwerg Editores, Barcelona, 2000.
 • Domínguez Bordona, J.: Catálogo de manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1931.
 • Domínguez Bordona, J.: Manuscritos con pinturas, 2 vol. , Madrid, 1933.
 • Dupin, J.: Miró grabador, vol. I, Barcelona, 1987.
 • Duran i Sanpere, A.: Editores y libreros de Barcelona, Barcelona, 1952.
 • Duran i Sanpere, A.: Grabados populares españoles, Barcelona, 1971.
 • Els 98 gravadors de La Rosa Vera, Barcelona, 1985 (1951-52), pàg.57-62.
 • Els poetes i els punts de llibre il·luminats, Barcelona, 1993.
 • Janini, J. ; Marquès, J. M.: «Manuscritos de la colegiata de San Félix de Gerona», dins Hispània Sacra, 15, 1962, pàg.401-437.
 • Jardí, E. ; Manent, R.: El cartellisme a Catalunya, Barcelona, 1983.
 • L’Atles català de Cresques Abraham, Barcelona, 1975.
 • Madurell i Marimon, J. M.: Manuscrits en català anteriors a la impremta (1321-1474). Contribució al seu estudi, Barcelona, 1974.
 • Madurell i Marimon, J. M. ; Rubió, J.: Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553), Barcelona, 1955.
 • Massó Torrents, J.: Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid, Noticies per a un catàleg raonat, Barcelona, 1896.
 • Millà, F.: L’art de la impremta a Catalunya, Barcelona, 1949.
 • Milla, A.: Libreros y bibliófilos barceloneses del siglo XIX. Apuntes para su pequeña historia, Gremio de Libreros de Barcelona, Barcelona, 1956.
 • Mirambell, E.: Història de la impremta a la ciutat de Girona, Girona, 1988.
 • Neuss, W.: Die katalanische Bibel illustration um die Wende des ersten jarhtausend und die altspanische buchmalerei, Bonn-Leizpzig, 1922.
 • Neuss, W.: Eine Katalanische Büderhandschrift in Turin, Munster in W. , 1929.
 • Oliva, V.: Introducción al estudio del arte del alfabeto en Cataluña. Documentos sobre la forma, composición y ornamentación de la letra de los siglos XI al XIII, Barcelona, 1913.
 • Orenes, F.: Exlibris: marques de propietat, símbols d’identitat, Ajuntament de Barcelona-Impremta Guinart, Barcelona, 1994.
 • Peña, M.: Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas (Barcelona, 1473-1600), Lleida, 1996.
 • Porcher, J.: Le Bréviaire du roi Martin d’Aragon, París, 1952.
 • Rubió i Balaguer, J.: Llibreters i impressors a la Corona d’Aragó, Barcelona, 1993.
 • Rubió i lluch, A.: Documents per a l’estudi de la cultura catalana mig-eval, vol. MI, Barcelona, 1908 i 1921.
 • Satué, E.: El disseny gràfic a Catalunya, col·lecció Els Llibres de la Frontera, Barcelona, 1987.
 • Socias i Batet, I.: Els impressors Jolis-Pla i la cultura gràfica catalana dels segles XVII i XVIII, Barcelona, 2001.
 • Sol, R. ; Torres, C: La impremta a Lleida. Segles XV-XIX, Lleida, 1996.
 • Subirana Rebull, R. M.: Els orígens de la litografia a Catalunya, Barcelona, 1991.
 • Subirana Rebull, R. M.: Josep March: un pioner de la litografia, Barcelona, 1992.
 • Trenc Ballester, E.: Les arts gràfiques a l’època modernista a Barcelona, Gremi d’Indústries Gràfiques, Barcelona, 1977.
 • Trenc, E. ; Yates, A.: Alexandre de Riquer (1856-1920), The British Connection in Catalan Modernism, Sheffield, The Anglo-Catalan Society Occasional Publications, 1988.
 • Trigo i Portela, J.: La indústria a Catalunya. Arts gràfiques i edició, Generalitat de Catalunya, Departament d’Indústria i Energia, Barcelona, 1992.
 • Vélez, P.: El llibre com a obra d’art a la Catalunya vuitcentista, 1850-1910, Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1989.
 • Vélez, P.: Xilografies de Josep Obiols. Estudi monogràfic, Barcelona, 1990.
 • Vélez, P.: La xilografia. Seis siglos de información visual, Barcelona, 1991.
 • Vélez, P.: Els ex-libris de Josep Obiols, Barcelona, 1992.
 • Vélez, P.: El cromo a Catalunya 1890-1936 (catàleg d’exposició), Molins de Rei, 1998.
 • Villalba, A.: La miniatura valenciana en los siglos XIV y XV, València, 1964.
 • Vives, R.: «Fortuny grabador», dins Del Museo, I, 1989, pàg.188-191.
 • Vives, R.: Entre París i Barcelona. Vint-i-cinc anys de gravat català (1915-1940) (catàleg d’exposició), Barcelona, 1995.