Els Escuder, a Barcelona

Per als barcelonins i per als catalans de mitjan segle XIX, la fàbrica dels Escuder és un dels exemples reeixits de la indústria catalana. Era aleshores la fàbrica més important del que s’anomenaven sederies, entenent per aquest nom el conjunt de filatura i tissatge d’aquesta fibra.

Joan Escuder i Anglada va néixer a Barcelona el 1798. Era fill d’Antoni Escuder i Matas, un mestre velluter que pertanyia a la classe de seders modestos, per no dir pobres. Va treballar d’aprenent al taller de Jaume Fàbregas, un mestre veler també modest. Es casà amb la filla d’aquest, Eulàlia Fàbregas.

La...