cancerigen
| cancerígena

adj

Que pot provocar el desenvolupament d’un càncer, o d’una lesió que pot ésser el punt de partença d’un càncer.

L’acció cancerígena és complexa i en general en resten aspectes encara desconeguts. Hom creu que alguns agents que experimentalment provoquen tumors en els animals també ho poden fer en l’home, i que l’aparició d’un càncer no depèn d’un sol factor, sinó de la coincidència de diversos que actuen conjuntament, ja que, malgrat la presència d’un agent per si mateix cancerigen, no sempre apareix el càncer. Són coneguts com a cancerígens els hidrocarburs aromàtics que es troben en el petroli i els seus derivats, el fum del tabac, etc., que poden provocar càncer de pell i d’epitelis; les amines aromàtiques que es troben en diverses drogues, plaguicides, plàstics i cautxú, que poden provocar càncer de bufeta i de vies urinàries; l’asbest, molt relacionat amb el càncer de pleura; algunes substàncies com l’uretà, la tiocetamida, alguns colorants, com el ciclamat, si bé s’han assajat en animals provocant experimentalment alguns tumors, cal pensar que en l’home només després de dosis elevadíssimes i administrades durant molt temps es comportarien com a cancerígens; agents físics com els raigs atínics, raigs X i la radioteràpia. Hom constatà la freqüència 15 vegades superior de leucèmies en els habitants situats a menys de 2.000 m del centre de les explosions nuclears d’Hiroshima i Nagasaki. La teoria vírica sobre l’origen de molts tumors continua essent actual. Els estudis s’enfoquen a escatir la implicació del virus, tot detectant en l’home diferents tipus de reaccions antivíriques i, dins del mateix tumor, antígens antivírics i genoma víric, bo i establint paral·lelament la correspondència epidemiològica de freqüència de càncer de les persones que han estat més exposades a aquests virus. Així hom treballa, seguint aquestes línies de recerca, en el limfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringi, carcinoma de coll uterí, càncer de mamella, leucèmies agudes, etc.

Agents cancerígens segons l’OMS

Tipus Característiques Composts tipus
composts policíclics presenten en el fum del tabac i del carbó, i en els gasos produïts per combustió benzo-a-piré
amines aromàtiques en ambients industrials; poden contaminar aliments i plàstics anilina
hidrocarburs colorats solvents industrials, plaguicides DDT, aldrina, dieldrina
composts-N-nitrosos solvents industrials de productes químics. Es formen en l’intestí humà per l’acció de bacteris sobre nitrits ingerits nitrosamines
substàncies inorgàniques metalls pesants beril·li, seleni, cadmi
agents orgànics naturals en aliments fets malbé toxines
hormones cancerígenes en desequilibris hormonals dietilestilboestrol