General Agreement on Tariffs and Trade

GATT (sigla), Acord general sobre aranzels duaners i comerç

Tractat multilateral de comerç signat el 1947 a Ginebra per 23 estats i vigent fins el 1994.

De caràcter inicialment provisional, fou adoptat arran de les divergències en l’aplicació de la Carta de l’Havana (1948) per a la creació de l’Organització Internacional de Comerç. Pretenia l’eliminació gradual dels aranzels entre els estats membres mitjançant diverses disposicions, entre les quals la clàusula de ‘nació més afavorida’, que comprometia els estats membres a dispensar-se mútuament un tracte no discriminatori, la limitació dels aranzels als estrictament duaners, i la negociació de les tarifes. Al llarg de la seva existència, mantingué negociacions periòdiques (‘rondes’) entre els estats membres: Ginebra (1960-61), Kennedy (1964-67), Tòquio (1973-79) i Uruguai (1986-94), en la qual hom acordà la creació de la Organització Mundial de Comerç (vigent des del 1995), que substituí el GATT, el qual el 1994 tenia 124 membres.