quenopodiàcies

quenopodiáceas (es), Chenopodiaceae (en)
f
pl
Botànica

Família de centrospermes constituïda per plantes herbàcies o rarament arbustives, a vegades suculentes, de fulles habitualment simples i alternes, de flors inconspícues, hermafrodites o unisexuals, hipògines o en ocasions perígines, actinomorfes i monoclamídies, correntment agrupades en inflorescències denses, i de fruits en núcula o en càpsula, envoltats pel periant persistent.

La família és cosmopolita, però amb més representants a les regions àrides, i consta d’unes 1.400 espècies, la majoria de les quals són halòfiles o nitròfiles.

Quenopodiàcies més destacades

Arthrocnemum glaucum salicòrnia glauca, sosa dura
Atriplex halimus salat blanc
Atriplex hortensis armoll
Beta vulgaris var cicla bleda, bledera
Beta vulgaris var rapa bleda-rave, remolatxa 
Beta vulgaris var maritima bleda borda, bleda boscana
Camphorosma monspeliaca camforada 
Chenopodium sp  blet, quenopodi 
Chenopodium album  blet blanc 
Chenopodium ambrosioides  te bord 
Chenopodium bonus-henricus sarró, blet de bosc 
Chenopodium botrys  bodris, mil-en-grana, xinxera
Chenopodium murale  blet de paret 
Chenopodium vulvaria  blet pudent 
Halimione portulacoides  salat portulacoide 
Halogeton sativus  barrella d'Alacant 
Kochia prostrata  barrella terrera
Kochia scoparia  mirambell, bellveure 
Polycnemum majus  herba pinera 
Salicornia sp  salicòrnia, herba salada, pollet, salicorn 
Salicornia fruticosa  cirialera, salicòrnia fruticosa 
Salsola kali  barrella punxosa, espinadella 
Salsola soda barrella, sosa 
Salsola vermiculata  siscall 
Spinacia oleracea  espinac 
Suaeda altissima  canyamet, sosa negra 
Suaeda fruticosa  salat