timàlids

paradorníxids
m
pl
Ictiologia

Família de peixos actinopterigis de l’ordre dels clupeïformes representada quasi exclusivament pel tímal.