Tractat de Roma

Acord signat a Roma el 1957, que creà la Comunitat Econòmica Europea (Unió Europea).