zajal

zaǧal (ar)

m
Literatura

Forma estròfica de la poesia aràbiga andalusina, possiblement derivada de la moaixakha .

Escrit en àrab vulgar, sovint inclou mossarabismes. És format per un refrany i estrofa de quatre versos, els tres primers monorims i el quart amb la rima del refrany, després del qual es repeteix el refrany. Hom troba aquesta forma en diverses líriques europees medievals.