El domini càrstic

Mapa del carst dels Països Catalans, on s’han destacat les diferents litologies, les àrees de descàrrega i submarina en els carsts litorals, i també la localització de les unitats més interessants.

Carto-Tec, original dels autors.

El carst presenta als Països Catalans una gran diversitat, que és determinada per les característiques litostructurals, geogràfiques, orogràfiques i climàtiques. Efectivament, si analitzem l’aspecte hidrològic dels carsts actuals des de les zones litorals (Garraf) fins a les muntanyes (Pirineus, Vall d’Aran), es constata fàcilment l’existència d’un...