El prat de Cabanes-Torreblanca

El prat de Cabanes-Torreblanca constitueix una zona humida en avançat procés de rebliment, fet que ha estat afavorit per les intervencions humanes. Les jonqueres tenen actualment un paper molt important en el seu paisatge vegetal.

Ramon Dolç

El prat de Cabanes-Torreblanca (1.9), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

El prat pantanós de Cabanes-Torreblanca (també conegut com estanys d’Albalat i Miravet) està situat al nord del País Valencià, vora la mar Mediterrània, i és sens dubte una de les majors maresmes valencianes i una de les zones humides de més importància de la Península Ibèrica. Limitat al nord per la serra d’Irta i al sud pels contraforts del desert de les Palmes, el prat descansa sobre els blocs basculats cap a la mar de la serra de les Santes i de Vilanova. Els materials predominants d’aquests blocs són roques calcàries amb intercalacions margoses, encara que a efectes geomorfològics les calcàries dolomítiques són les més importants. Malgrat el seu progressiu rebliment, el prat conserva, gràcies als ullals càrstics, una superfície humida de prop de 1000 ha, compresa entre els ventalls al·luvials del riu de les Coves i de la rambla de Xinxilla. Els barrancs intermedis afluents i una llarga intromissió humana n’han accelerat el rebliment; potser aquesta zona albuferenca connectava antigament amb l’albufera d’Orpesa, i possiblement també amb el ja desaparegut estany de Capicorb.

El paisatge predominant del prat és un llarg cordó litoral de grava i còdols, amb petits fragments arenosos, que separa del mar una ampla planura marjalenca. La seva formació és recent, i el procés de constitució de la restinga costanera es va originar durant els segles XVI i XVII, i es va tancar definitivament al final del XVIII. En un principi es va formar una ampla albufera, coneguda com l’albufera dels Ànecs, que inicià un ràpid rebliment —afavorit per la construcció de sènies per al regadiu— fins assolir les característiques que avui presenta. Antigament una gran extensió fou aprofitada per al cultiu de l’arròs, fonamentalment per part del desaparegut poble d’Albalat dels Ànecs. La facilitat amb què es corrompien les aigües i la consegüent insalubritat de l’ambient fou la causa del seu despoblament i de l’abandó dels arrossars; quedà com a record el sistema de canals i sèquies, el castell i l’església, davant de l’antiga albufera, avui un extensíssim canyissar.

El canyissar com a paisatge botànic

Capvespre a les marjals de la part nord del prat de Cabanes-Torreblanca. Retallant-se al cel, les muntanyes del desert de les Palmes, amb el Bartolo.

Ernest Costa

El prat apareix com una gran extensió de vegetació litoral on predomina el canyissar i el pasturall. Les formacions de canyissar són compostes per espècies com el canyís, la boga de fulla estreta, la jonca d’estany, a més de l’aparició escassa i aïllada del bell lliri groc (Iris pseudacorus). Altres espècies de joncs ocupen les zones més salades, com és el cas de Scirpus compactus o S. littoralis, acompanyats per plantatge crassifoli (Plantago crassifolia) i Artemisia gallica. En aquestes jonqueres halòfiles floreix al final de la primavera el bellíssim lliri gínjol (Iris xiphium). Però és en els saladars on es desenvolupen comunitats de plantes que presenten diferents estratègies per a resistir l’alta concentració salina. Destaquen les cirialeres (Salicornia ramosissima, Arthrocnemum glaucum, A. fruticosum) i Puccinellia festuciformis, aquesta última molt abundant al final de la primavera. També el gènere Limonium hi és ben representat, amb les espècies L. girardianum, L. narbonense i L. angustibracteatum.

En les zones dunars apareixen comunitats de platja, duna i rereduna (Ammophiletea), encara que poc estructurades. Tan sols s’hi troben abundosament la lleteresa de platja (Euphorbia paralias), el jull de platja (Elymus farctus), el borró (Ammophila arenaria) i el melgó marí (Medicago marina). No obstant això, a la banda sud del prat es desenvolupa una petita però interessant població d’una forma litoral de càdec (Juniperus oxycedrus subspècie macrocarpa). Mentre, en les cada cop més reduïdes zones aquàtiques, creixen llentilles d’aigua (Lemna gibba), i també alguns potamogètons (Potamogeton nodosus, P. crispus), Ruppia maritima i Ceratophyllum submersum, espècies característiques d’aigües calmes i estagnants.

L’exuberància faunística de les maresmes

El còdols i altres materials sedimentaris formen el cordó litoral que tancava l’antiga albufera dels Ànecs; de l’evolució soferta per aquesta gran llacuna prové l’actual prat de Cabanes-Torreblanca.

Ramon Dolç

Malgrat la lluita estrènua que la humanitat ha mantigut des de sempre contra les maresmes i els aiguamolls, aquests continuen essent un dels llocs mediterranis on la vida salvatge es manifesta amb major diversitat. El prat de Cabanes-Torreblanca és un bon exemple d’aquesta circumstància, i d’aquesta manera en les aigües estanyades troba refugi una important població de la tortuga d’aigua europea com també dues espècies de peixos ben característiques de les marjals valencianes: el fartet i el samaruc. També s’hi reprodueixen espècies com la rata d’aigua (Arvicola sapidus), la granota comuna, el gripau comú, el gripau pintat, la serp d’aigua o crustacis com la gambeta Paleomonetes zariquieyii. Sobre el canyís es desenvolupa el lepidòpter endèmic d’aquesta maresma Phragmatecia castaneae leonadae, a més de la papallona dels joncs (Nonagria typhae).

Entre els ocells que fan servir com a refugi el prat de Cabanes-Torreblanca destaquen els ànecs. Són abundants el morell de cap roig, el cullerot, el collverd i el xibec. També cal ressaltar, entre els ardèids, la important presència del bernat pescaire o agró blau, i de l’esplugabous. Altres espècies d’aus freqüents són el cabusset, la polla d’aigua, la fotja, el rascló, el cames-llargues, els corriols petit i camanegre, i diversos passeriformes com el repicatalons o la boscarla mostatxuda. Una de les espècies més interessants presents en el prat és la perdiu de mar o carregada; les seves poblacions en les últimes dècades han experimentat a Europa una notable regressió, per la qual cosa actualment figura en les llistes europees d’espècies amenaçades. Amb el delta de l’Ebre, el prat de Cabanes-Torreblanca se situa al capdavant dels espais natùrals dels Països Catalans on es reprodueix aquesta escassa i localitzada espècie. També l’esparver cendrós és relativament abundant en aquesta zona; no obstant això, és important ressaltar la progressiva disminució de l’arpella, que fins l’any 1985 tenia en el prat de Cabanes un important punt de nidificació dins dels Països Catalans. Les causes de la seva rarefacció cal atribuir-Íes a la contaminació, als incendis, a l’extracció de torba que afecta els nius, i a la progressiva destrucció de les marjals confrontants.

Estat de conservació

El prat de Cabanes-Torreblanca fou declarat Paratge Natural l’any 1988, i cinc anys després encara es trobava en fase de realització el Pla Rector d’Ús i Gestió. Aquesta dada és simptomàtica i mostra l’estat d’abandó legal i conservacionista d’aquest espai natural. Si a aquesta circumstància s’afegeix el fet que la figura legal de Paratge Natural és força confusa i permet l’explotació agrícola, ramadera i silvícola, a més del fruïment i la lliure visita turística, el resultat és que la pressió antròpica sobre l’indret continua essent excessiva.

Entre els factors que afecten més directament l’estabilitat ecològica destaquen fonamentalment l’extracció industrial de torba, l’excessiu pastoreig i el turisme estival. L’extracció de torba representa una important transformació dels voltants perque destrueix àmplies àrees amb vegetació original, amb la pèrdua de les diferents peculiaritats botàniques, faunístiques i paisatgístiques de la zona. El pastoreig i les cremadisses realitzades pels pastors per a obtenir millors pastures fan minvar la diversitat botànica i produeixen alteracions importants en l’ecosistema. Finalment, el turisme que accedeix a l’ampla platja del prat durant l’estiu i que sovint hi acampa, deixa importants quantitats de fem i, desproveït de l’adient conscienciació, hi realitza activitats que sovint posen en greu perill aquest espai.

Consells per al visitant

L’accés al prat és relativament senzill. Seguint la carretera N-340, en el seu tram entre Orpesa i Torreblanca hi ha diferents possibilitats d’entrada. Potser la més senzilla és a partir del poble de Cabanes, seguint les senyalitzacions que anuncien la Ribera de Cabanes.

La visita durant l’hivern, possiblement la més interessant ja que és el moment en què s’hi concentra un alt contingent ornític, es veu dificultada per l’augment de les aigües, que inunden els diversos camins que travessen el prat fins a la platja. En aquesta època és important anar ben proveït de botes d’aigua per a poder caminar amb tranquil·litat per la marjal. A l’estiu, l’ampla platja del prat resulta un lloc molt agradable per a fruir dels encisos de la Mediterrània.