Consell de Garanties Estatutàries

Institució de la Generalitat que vetlla per l’adequació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 i a la Constitució del 1978 dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament de Catalunya, dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament i dels projectes de decret legislatiu del govern.

També dictamina prèviament a la interposició davant el Tribunal Constitucional de recursos d’inconstitucionalitat, conflictes de competències i recursos en defensa de l’autonomia local, i sobre projectes i proposicions de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya abans que el Parlament els aprovi. Els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries no tenen caràcter vinculant tret que es trobin en relació amb projectes de llei i proposicions de llei del Parlament que desenvolupin o afectin drets reconeguts a l’Estatut. El Consell de Garanties Estatutàries és integrat per nou membres nomenats pel president o presidenta de la Generalitat entre juristes de reconeguda competència, dels quals sis els proposa el Parlament per majoria de tres cinquenes parts dels diputats i els altres tres els proposa el govern de la Generalitat. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries n'elegeixen el president. Poden sol·licitar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries dos grups parlamentaris, una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, el govern de la Generalitat i, en determinats casos, el síndic de greuges o els ens locals.

El Consell de Garanties Estatutàries com a institució de la Generalitat és prevista en els articles 76 i 77 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, fou creat per la llei del Parlament de Catalunya aprovada el febrer del 2009, i entrà en vigor el novembre del 2009 en substitució del Consell Consultiu de la Generalitat, del qual en recollia i ampliava les atribucions. El desembre del 2009 en fou nomenat el primer president, Eliseo Aja Fernández, en substitució de Pere Jover i Presa, que ocupava el càrrec al Consell Consultiu des de l’any 2006. L’any 2010 en el veredicte que el Tribunal emeté sobre els recursos d’inconstitucionalitat contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 declarà invàlid el caràcter vinculant dels dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries en tots els supòsits.