Les dades geofísiques

Els mètodes d'estudi

Gruix de l’escorça als Països Catalans. La figura representa la profunditat de la discontinuïtat de Mohorovičić, que defineix la base de l’escorça. Noteu la gran variació de gruixos, des de l’escorça gruixuda dels Pirineus fins a l’escorça prima de la conca Catalanobalear. Hom ha situat al mapa els perfils sísmics profunds realitzats als Països Catalans.

Maber, original d’Enric Banda.

D’acord amb la teoria de la tectònica de plaques, la part més externa i rígida de la Terra, d’uns 100 km de gruix, es mou sobre la part superior del mantell, que actua com un fluid. La part externa i de comportament més rígid s’anomena litosfera i es pot dividir en dues parts: a sobre, l’escorça; i dessota, el mantell superior. Entre aquestes dues parts de la litosfera hi ha una discontinuïtat, anomenada de Mohorovičić o Moho, que les diferencia clarament. L’estructura, la composició i l’evolució de la litosfera han esdevingut un dels temes d’estudi més importants per a la geofísica; els avenços actuals són tan espectaculars que es fa difícil de seguir-los dia a dia.

L’estudi de la part més superficial de l’escorça, del qual s’ocupen els geòlegs, s’ha vist complementat des de fa ja algunes dècades per l’estudi del subsol com a conseqüència de la recerca de recursos minerals i energètics.

En canvi, l’estudi de la part més profunda de l’escorça mitjançant mètodes geofísics es va iniciar més tard i amb menys recursos tècnics i econòmics, atès que els resultats no podien tenir una aplicació immediata en la indústria. Per les mateixes raons, i encara més acusades, no es va potenciar l’estudi del mantell litosfèric. Ara, però, es dona més importància al coneixement de l’estructura profunda i s’hi dediquen, per tant, més recursos econòmics.

Tot i que la geologia estructural i, especialment, la petrologia poden aportar molta llum en l’estudi de la litosfera, aquest es realitza bàsicament amb mètodes geofísics, sobretot pel que fa a l’estructura profunda. De fet, cal dir que les dades de la geofísica donen informació de la situació actual de l’escorça, i és tasca conjunta de la geofísica i de la geologia la interpretació dels resultats obtinguts en el marc de l’evolució geodinàmica de la Terra. La geofísica és, doncs, una eina que permet d’avançar en el camp de les ciències de la Terra proporcionant dades i comprovant o rebutjant models estructurals i d’evolució de la litosfera.

Els mètodes geofísics poden classificar-se, bàsicament, en cinc tipus: sísmics, gravimètrics, geotèrmics, elèctrics i magnètics.

Els mètodes sísmics

Els sismògrafs són els instruments que hom utilitza per a enregistrar el moviment de la Terra durant un terratrèmol. El de la figura és un disseny antic, però molt utilitzat fins que van sorgir els nous instruments els anys seixanta.

Antoni M. Correig.

Una manera senzilla d’estudiar l’estructura litosfèrica és mitjançant la utilització dels enregistraments de terratrèmols, realitzats en els observatoris sismològics. El senyal enregistrat conté informació del medi que han travessat les ones generades pel terratrèmol, i aquesta informació ha permès de conèixer els grans trets de l’estructura del mantell i el nucli de la Terra. De tota manera, per a abordar estudis més detallats, com el de l’estructura de la litosfera, aquest sistema no és prou precís i s’utilitza tan sols com a complement. De fet, Mohorovičić va descobrir la discontinuïtat que porta el seu nom en estudiar un terratrèmol: va veure que en els enregistraments hi havia energia reflectida que coincidia d’un terratrèmol a l’altre. Aquest és precisament el fonament dels mètodes de reflexió i refracció. L’energia emesa en un focus es transmet, es reflecteix i es refracta si hi ha canvis dels paràmetres elàstics del medi.

El mètode de reflexió és el més potent, i també el més car, per a estudiar l’escorça, mentre que el de refracció és menys costós, però, en canvi, capaç d’arribar a més fondària. Típicament, per a l’estudi dels primers quilòmetres de l’escorça, es fa servir el mètode de reflexió; per a l’estudi de l’escorça profunda, el de reflexió i el de refracció conjuntament o independentment; i per a l’estudi del mantell, el de refracció.

Els mètodes gravimètrics

La gravimetria s’utilitza com a eina per als estudis estructurals, però, sobretot, com a complement i comprovació dels resultats obtinguts per mitjà de l’aplicació dels mètodes sísmics. El problema més greu de la interpretació gravimètrica és la falta d’unicitat de solució. Per tant, cal aplicar criteris geològics o geofísics per a restringir el nombre de models possibles.

Els mètodes geotèrmics

La geotèrmia estudia la quantitat de flux de calor que, a la superfície de la Terra, flueix des del seu interior. Això és molt important per a l’estudi de possibilitats d’aprofitament amb finalitats energètiques. L’estudi del flux de calor, però, ha resultat també fonamental per a la comprensió de l’estat tèrmic de la litosfera, ja que n’ha donat informació de l’estat actual. Aquesta dada és d’una importància cabdal per a conèixer l’evolució litosfèrica recent.

Els mètodes elèctrics

Els mètodes elèctrics es basen en el fet que els diferents materials que componen la Terra condueixen diferentment l’electricitat. Així, doncs, amb una font natural o artificial de potencial elèctric hom és capaç de mesurar la conductivitat de les roques. La profunditat d’on prové la informació depèn del mètode, o, dit d’una altra manera, de la longitud d’ona estudiada.

Els mètodes magnètics

Aquests mètodes es basen en la mesura de la magnetització de les roques. Les diferències de la força magnètica dels diversos tipus de roques són utilitzades per a estudiar el subsol de la Terra. La magnetització de les roques pot ésser induïda pel camp magnètic actual de la Terra o pot ésser romanent, això és, adquirida en el moment de la formació de la roca. L’estudi de la magnetització romanent correspon al paleomagnetisme.

Les dades d’origen sísmic

Els terratrèmols, expressió instantània de la dinàmica de la Terra

Mapa d’isosistes del terratrèmol del dia de la Candelera de 1428. A partir de l’estudi de documents històrics hom ha pogut assignar intensitat a les 45 localitats indicades a la figura. D’aquesta manera es pot fer una interpretació i proposar un mapa d’isosistes. La màxima intensitat, que arribà a ésser de 9 a 10 de l’escala M S K, es donà entre Puigcerdà i Camprodon.

Maber, original d’Enric Banda i Antoni M. Correig.

Un terratrèmol és el resultat de l’alliberament gairebé instantani d’energia acumulada a l’interior de la Terra. Aquest alliberament es manifesta pel moviment diferencial de dos blocs al llarg de falles. El moviment esmentat pot ésser degut a la creació d’una nova falla o, més generalment, al joc de falles preexistents. Els terratrèmols són una expressió més de la dinàmica de la Terra. Els moviments d’aquests grans blocs permeten que les forces es transmetin, que s’acumulin esforços i, finalment, que s’alliberi l’energia acumulada i es produeixi el terratrèmol. El focus o hipocentre és el punt on es produeix un terratrèmol. Aquesta definició pot ésser una mica enganyosa perquè, com ja hem dit, els terratrèmols són originats pel moviment de blocs al llarg de falles, les quals, de fet, són superfícies i no punts. De tota manera, la definició de focus és una simplificació utilitzada universalment i justificada pel fet que, a grans distàncies, aquest error —el d’identificar una falla amb un punt— és pràcticament nul. La projecció de l’hipocentre a la superfície de la Terra és l’epicentre. L’hora en que ès produeix un terratrèmol és coneguda amb el nom d’hora-origen. No s’ha de confondre aquest concepte amb el moment en què un terratrèmol s’ha notat o enregistrat, perquè en aquest cas l’hora depèn de la distància de l’hipocentre a l’observador.

Receptor d’un sismògraf. A dalt, els tambors on el senyal sísmic, amplificat per tal de poder-lo visualitzar, és enregistrat per mitjà de plomes de tinta o tèrmiques. A baix, detall dels sismogrames d’un terratrèmol enregistrat en quatre estacions diferents a la Cerdanya.

Antoni M. Correig

Per a donar una mesura dels terratrèmols, hom utilitza dos conceptes ben diferenciats: la intensitat i la magnitud. La intensitat és una mesura subjectiva que indica els efectes produïts pel terratrèmol en un punt determinat. Generalment, quan es parla de la intensitat d’un sisme hom es refereix a la intensitat màxima sentida. D’altra banda, la magnitud és una mesura física de l’energia alliberada, la qual es calcula a partir dels registres obtinguts a les estacions sismogràfiques. La intensitat s’expressa en graus, de l’I al XII, d’acord amb l’escala MSK (Medvedev, Sponheuer, Karnik) que és l’escala oficialment utilitzada a l’Estat espanyol. La magnitud, tal com la definí Richter, és un nombre real. La intensitat dels terratrèmols més grans ocorreguts fins avui no ha ultrapassat mai el valor de IX.

Els terratrèmols enregistrats arreu del món tenen lloc a profunditats variables, entre 0 i 700 km. Als Faïsos Catalans, però, tots els terratrèmols es classifiquen com a superficials, és a dir, que es produeixen entre 0 i 100 km de profunditat, aproximadament.

Classifiquem els terratrèmols ocorreguts en el passat en dos grups: els històrics i els instrumentals. D’aquesta manera distingim aquells terratrèmols dels quals només queda un relat escrit, d’aquells que s’han enregistrat instrumentalment. L’estudi dels terratrèmols històrics és molt important, perquè el període instrumental comença pràcticament amb el segle XX; tot i així, a causa de la gran durada dels temps geològics, qualsevol informació anterior és fonamental. Amb una informació històrica suficient, es pot localitzar qualsevol terratrèmol amb força aproximació i se’n pot estimar la intensitat. Als Països Catalans s’han recollit relats de terratrèmols a partir del segle X. L’estudi que diversos autors han fet del terratrèmol del 2 de febrer, dia de la Candelera, de 1428 és un exemple de la importància dels terratrèmols històrics. Aquest terratrèmol fou notat en una bona part dels Països Catalans i afectà, amb destrucció i més de 800 morts, les viles d’Olot, Puigcerdà i Queralbs, entre d’altres. El recull d’informació dels danys produïts permeté d’avaluar la intensitat del terratrèmol i, per tant, de donar-ne una localització aproximada. Als Països Catalans els primers instruments per a enregistrar terratrèmols s’instal·laren a l’Observatori de l’Ebre, a Tortosa, i a l’Observatori Fabra, a Barcelona, els anys 1905 i 1906, respectivament.

Els terratrèmols, tan indesitjables des del punt de vista humà, són utilitzats pels sismòlegs per a estudiar l’estructura interna de la Terra, per a entendre els seus mecanismes —com es produeixen— i per a saber per què es produeixen. Finalment, els sismòlegs estan abocats a una tasca gegantina: la de preveure els terratrèmols. Aquesta tasca queda encara molt lluny, malgrat que alguns dels èxits havien fet creure en la proximitat d’aquesta descoberta. Cal pensar, però, sense pecar d’optimisme ni de pessimisme, que els esforços esmerçats en aquest sentit tindran el seu fruit en un futur no gaire llunyà.

Els terratrèmols ocorreguts als Països Catalans

Mètodes de reflexió i refracció. La part esquerra de la figura representa el dispositiu d’enregistrament de reflexions quasi verticals. Les ones es reflecteixen (trajectòria de les ones en línia discontínua) a les discontinuïtats entre els diferents medis, a través dels quals es propaguen a velocitats característiques (V1, V2, V3). A la dreta, un dispositiu de sísmica de refracció o de gran angle, on les ones arriben als receptors un cop refractades o reflectides a les discontinuïtats que separen els diferents medis (trajectòria de les ones en línia contínua).

Servei de Fotografia/C.B.M., original d’Enric Banda.

Tot i que les estacions sismològiques dels Països Catalans són escasses, si els terratrèmols són d’una amplitud suficient poden ésser localitzats amb les estacions d’arreu de l’Estat i d’altres països. En el registre de tots els terratrèmols ocorreguts als Països Catalans, la precisió amb què aquests es localitzen és variable i depèn sobretot del caràcter històric o instrumental de cadascun. Dins dels terratrèmols instrumentals, la precisió depèn del nombre d’estacions que hagin estat utilitzades per a la seva localització; els errors poden arribar a ésserd’alguns quilòmetres i, en casos molt poc favorables, fins i tot, d’algunes desenes de quilòmetres. El que és clar, però, és que es localitzen en unes certes regions preferents.

Mapa de sismicitat, on es representen els epicentres dels sismes, indicant-ne la magnitud. S’han diferenciat tres magnituds: les inferiors a 4,0 (el quadrat més petit), entre 4,0 i 5,5 (el quadrat mitjà) i superiors a 5,5 (el quadrat gros). La reproducció fotogràfica correspon a un fragment del mapa "Sismicidad del área íberomogrebí", de J. Mezcua i J.M. Martínez Solares, de l’Instituto. Geográfico Nacional, de 1983.

Jordi Vidal

A la meitat occidental dels Pirineus hi ha una alta concentració de sismes. A l’oriental —Pirineus catalans— la sismicitat és més baixa. Els terratrèmols dels Pirineus són conseqüència, principalment, de l’activitat tectònica de falles directament relacionades amb l’estructura dels Pirineus, tals com la falla nordpirinenca —límit entre la placa europea i la subplaca ibèrica— o com les falles de direcció E-W situades a la zona de contacte entre la zona axial dels Pirineus i la zona sudpirinenca, o, en particular als Pirineus catalans, falles obliqües, com les del Tec i la Tet, orientades NE-SW, el moviment actual de les quals és molt probablement relacionat amb els règims extensius que han tingut lloc a la Mediterrània occidental durant els últims 25 milions d’anys. El terratrèmol de magnitud 4,2 que va remoure la comarca del Ripollès i d’altres el 26 de setembre de 1984 és un bon exemple molt recent de sisme degut al joc de les falles que limiten la zona axial. Aquest terratrèmol va ésser seguit per nombroses rèpliques que foren enregistrades amb estacions portàtils. Això va permetre una localització molt precisa del seu epicentre, uns 2-3 km al NW de Ribes de Freser. La més gran activitat sísmica dels Països Catalans té lloc al seu extrem meridional, a la Serralada Bètica, just en el contacte entre la subplaca ibèrica i la placa africana. Entre Gibraltar i Sicília, aquest contacte no és sísmicament ben definit, sinó que es dispersa, tant a la banda d’Ibèria, com a la d’Àfrica.

Acoblament de registres sísmics a les Balears. Els sismogrames de la figura representen els registres de l’explosió B7 enregistrats a Eivissa i Mallorca. Els sismogrames són disposats en ordre de distància (Δ) al punt d’explosió (abscisses). A les ordenades es representa el temps reduït, és a dir, el temps que triga Tona des del punt d’explosió fins al d’enregistrament, menys la distància Δ, dividida per 6, correcció que hom fa per a facilitar la representació.

Maber, original de Banda i col·laboradors.

Els sismes de la Serralada Costanera catalana s’interpreten com una conseqüència del joc de les falles que individualitzen aquesta unitat, en relació amb el règim extensiu ja esmentat. Falles anàlogues, pertanyents a la mateixa unitat estructural, es troben sota la Mediterrània entre la costa oriental de la península i les Balears, al golf de València, i sobreposades a la Serralada Ibèrica. Tot i que la sismicitat de la Serralada Ibèrica, del golf de València i de les Balears és molt feble i dispersa, pensem que també és produïda pel joc extensiu d’aquestes falles, a causa de la distensió que va seguir el bloqueig de la subplaca ibèrica en formar-se els Pirineus i la Serralada Bètica.

Així doncs, al nostre país hi ha terratrèmols ocasionats per fractures situades a l’interior de la placa ibèrica —sismicitat intraplaca— (Pirineus, Serralada Costanera catalana, serralades Ibèrica i Mediterrània) i a fractures lligades al límit de la subplaca ibèrica amb l’africana—sismicitat de vora de placa— (Serralada Bètica).

L’estructura de la litosfera: les dades de la sísmica

Estació sismica portàtil, els elements fonamentals de la qual són els moduladors i els amplificadors (element més gran), la cinta magnetofònica (a dalt, a la dreta) per a l’enregistrament en FM, i antena i ràdio (a dalt, a l’esquerra) per a la recepció del senyal de temps i missatges. A terra, a l’esquerra, el sismòmetre. Aquest tipus d’instrument és el que hom utilitza per a l’enregistrament d’explosions en la recerca sobre l’estructura profunda de la litosfera.

Antoni M. Correig.

Als Països Catalans s’han realitzat diversos perfils dels anomenats de gran angle, amb la finalitat d’investigar l’escorça i el mantell superior. Amb els perfils de gran angle hom aconsegueix una sèrie de registres a partir d’una explosió controlada. L’energia generada en el punt d’explosió es transmet a través de la litosfera i es reflecteix o es refracta quan es produeix un canvi de la velocitat de propagació, que en general correspon a un canvi litològic del medi travessat. Les diferents reflexions i refraccions poden ésser identificades en el registre sísmic. De fet, però, la millor manera d’identificar les diferents fases sísmiques és posar tots els registres en ordre de distàncies al punt de l’explosió —la distància se situa sobre l’eix de les abscisses— per poder correlacionar una mateixa fase en els diversos sismogrames. L’escala de temps utilitzada és, en general, reduïda, de manera que una velocitat vR correspondrà a una línia paral·lela a l’eix de les abscisses. En el nostre cas, la velocitat de reducció és 6,0 km/s. Un cop identificades les fases sísmiques, es construeixen models de l’estructura litosfèrica i se’n calculen les arribades teòriques de les ones sísmiques per poder comparar-les amb les observades. Si l’acord és suficientment bo, diem que tenim un model possible.

Estructura cortical dels Pirineus. A dalt, sobre un esquema geològic dels Pirineus, s’indiquen els punts de tir i els perfils sísmics realitzats per a estudiar l’estructura profunda de l’escorça en aquella zona. Al centre, es representen els dos perfils longitudinals: al llarg de la zona nordpirinenca (esquema superior) hom aprecia una escorça de gruix normal, amb aprimament cap a la Mediterrània, i anomalies als Pirineus occidentals, mentre que a la zona axial (esquema inferior) l’escorça és molt gruixuda, d’uns 50 km, i mostra un ràpid aprimament cap a la Mediterrània. A baix, tres seccions transversals de la serralada (vegeu-ne la situació en el mapa) il·lustren la gran diferència de gruix de l’escorça a la zona nordpirinenca i la zona axial.

Servei de Fotografia/J.M.G., a partir d’originals de Daignières i col·laboradors.

Els resultats obtinguts als Països Catalans han estat espectaculars, ja que hom hi ha trobat estructures d’escorça molt gruixuda (als Pirineus), com correspon a les serralades alpines, o bé estructures amb escorça molt aprimada (cas del golf de València), com correspon a regions afectades per una tectònica extensiva.

Als Pirineus hom observa que l’escorça sota la zona axial és molt més gruixuda que no pas sota la zona nordpirinenca. A la zona axial arriba a assolir uns 50 km de gruix, mentre que a la zona nordpirinenca no passa enlloc de 30 km. Cal remaicar, també, l’aprimament de l’escorça cap a l’E, és a dir, cap a la Mediterrània. Les velocitats de les ones compressionals que s’hi han enregistrat són típiques d’una escorça i d’un mantell superior continental (de 6 a 7km/s a l’escorça i de 8,0 a 8,1 km/s en el mantell, just per sota de la discontinuïtat de Mohorovičić). A partir de perfils sísmics en ventall, s’han obtingut perfils transversals a la serralada, de direcció N-S, en els quals hom constata el gran salt del Moho, que als Pirineus centrals arriba fins a 15 km, just a sota de la zona nordpirinenca.

A l’interior de Catalunya, a la Depressió de l’Ebre, no gaire lluny dels Pirineus, el gruix de l’escorça és d’uns 30 km. Al vessant S dels Pirineus, a diferència del que succeeix a la zona nordpirinenca, la variació del gruix de l’escorça és gradual.

Estructura cortical de les illes Balears, amb la situació dels perfils sísmics i els punts d’explosió. Noteu que l’escorça és prima (de 20 a 25 km) i que la velocitat de propagació en el mantell és baixa (de 7,6 a 7,7 km/s) en relació als valors habituals a la península Ibèrica, de 8,1 km/s. Entre Mallorca i Eivissa s’han trobat unes anomalies difícils d’explicar amb les dades de què disposem actualment.

Servei de Fotografia/J. M.G., original de Banda i col·laboradors.

En ple golf de València, l’escorça no arriba a tenir ni 15 km de gruix. Aquest aprimament de l’escorça s’interpreta com una conseqüència de la tectònica extensiva d’edat neògena. Cap a la península, a la zona de Castelló de la Plana i València, l’escorça no assoleix els 30 km de gruix fins ben bé uns 100 km lluny de la costa. Més cap al S, a les zones costaneres, també hi ha una escorça prima, però la influència de l’extensió neògena no ha penetrat tant. Com veurem en capítols posteriors, aquestes dades són congruents amb les de la geologia superficial. Al golf de València, les velocitats de les ones sísmiques no són gaire ben determinades, però sí suficientment per a indicar que l’escorça ha estat modificada en gran manera i que el mantell superior, just per sota del Moho, presenta una velocitat molt baixa en relació als 8,0 km/s que han estat enregistrats a sota de la península. Aquest mateix fet s’ha observat a les Balears, on la velocitat del mantell ha estat molt ben determinada i és de 7,7 km/s. A les Illes hi ha un gruix considerable de sediments (velocitat de 4,8 a 5,2 km/s) i una escorça d’uns 20-25 km. Així, la Mediterrània catalana es caracteritza per una escorça prima i una velocitat de mantell baixa respecte a la normal.

Als Països Catalans, doncs, hi ha una gran varietat d’escorces: des de l’escorça engruixida dels Pirineus fins a l’escorça força prima de la Mediterrània, amb velocitats anòmalament baixes en el mantell, passant per escorces de gruix normal a l’interior de la península. Com veurem repetidament al llarg de l’obra, aquestes diferents estructures de l’escorça responen a processos geodinàmics diversos i d’edat igualment distinta.

Les dades geofísiques d’origen gravimètric

La gravimetria

La gravimetria, branca important de la geofísica, es basa en el fet que, tal com ho va establir Newton en el principi de gravitació universal, dues masses s’atrauen. En el cas que ens ocupa, una de les masses és la Terra i l’altra una massa qualsevol. Aquesta massa se sent atreta per la Terra amb una força que li proporciona una acceleració coneguda com a acceleració de la gravetat, o simplement gravetat. Si la Terra fos esfèrica i homogènia, la gravetat seria a tot arreu la mateixa. En realitat, però, la Terra no és esfèrica, ni les roques de diferents densitats són distribuïdes uniformement. Per tant, la gravetat mesurada és diferent d’un punt a l’altre. Aquest fet és aprofitat pels geofísics i els geòlegs per a identificar i inferir estructures profundes.

Mesura de la gravetat al cim del Boumort durant una de les campanyes del Servei Geològic de Catalunya per a l’aixecament del mapa gravimètric. La dificultat d’accés a alguns punts dels Pirineus va fer necessari l’ús del transport aeri.

Servei Geològic de Catalunya.

La gravetat és una dada geofísica fàcil de mesurar. Cal tenir en compte, però, que les diferències d’un punt a un altre són molt petites i, per tant, les mesures s’han de prendre amb molta cura i amb instruments molt precisos. Els gravímetres poden mesurar acuradament valors d’una part de 108. Bàsicament, la gravetat es mesura a partir de l’extensió que experimenta una molla amb una massa que en penja. Com que les diferències de gravetat són petites, les diferències de longitud de la molla també ho són. És per això que els gravímetres porten dispositius mecànics molt delicats que amplifiquen l’extensió de la molla per a fer-la mesurable. A més, com que aquests instruments mesuren diferències d’un punt a un altre, cal tenir en compte, també, l’efecte produït sobre qualsevol punt de la superfície terrestre pels altres planetes —sobretot per la lluna i el sol—, que ha d’ésser corregit. Aquesta influència és coneguda amb el nom de marea gravimètrica, per analogia amb les marees oceàniques.

Quan la finalitat de la mesura de la gravetat és la cartografia, cal establir unes mesures de referència que constitueixen la xarxa de base on es recolzaran totes les altres mesures. En el cas de mesures a la mar hi ha un problema addicional: a l’acceleració de la gravetat s’afegeix l’acceleració que origina el moviment del vaixell. Les mesures a la mar necessiten, doncs, una correcció addicional que fa que siguin menys precises que les realitzades a terra.

La gravetat es mesura en mil·ligals (mgal, 1 gal és equivalent a 1 cm/s2). En el Sistema Internacional, la unitat gravimètrica utilitzada és 1 ug = 1 µm/s2 = 0,1 mgal.

Les anomalies de la gravetat

Si s’aproxima la forma de la Terra a la d’un el·lipsoide de revolució, hom pot calcular la gravetat teòrica en qualsevol punt d’aquest el·lipsoide. La diferència entre el valor observat i el teòric es defineix com una anomalia.

Cal tenir en compte que la mesura es fa a una altitud determinada. La diferència entre el valor observat, corregit tenint en compte l’altitud del punt on ha estat realitzada la mesura respecte al nivell de la mar, és el que hom anomena l’anomalia d’aire lliure. Aquesta correcció és la correcció d’aire lliure. A més, el material que hi ha entre el punt de mesura i el nivell de la mar també influeix en el valor de la gravetat observat. Aquesta influència es pot corregir substituint l’efecte d’aquest material pel d’una capa imaginària, horitzontal i d’extensió indefinida i de densitat coneguda. Aquesta correcció es coneix amb el nom de correcció de Bouguer. Finalment, la gravetat en un punt serà diferent segons quina sigui la topografia que té al seu voltant. Per tant, cal introduir una altra correcció, anomenada correcció topogràfica. La diferència entre el valor de la gravetat observat en un punt i el teòric, un cop introduïdes les tres correccions esmentades, és a dir, les correccions d’aire lliure, de Bouguer i topogràfiques, és coneguda com a anomalia de Bouguer. Així, doncs:

Δg = g — (gt — Δga + ΔgB — Δgt,

)

on Δg és l’anomalia de Bouguer, g és la gravetat mesurada, gt és la gravetat teòrica, Δga és la correcció d’aire lliure, ΔgB és la correcció de Bouguer i Δgt és la correcció topogràfica.

L’anomalia de Bouguer és un valor que expressa l’efecte de la gravetat un cop eliminats els efectes de l’altitud, del material situat entre el punt de mesura i el nivell de la mar, i de la topografia. Per tant, l’anomalia de Bouguer és una indicació de la distribució de les masses en profunditat. Per tot això, la variació d’aquesta anomalia s’utilitza per a l’estudi de la distribució de masses de diferents densitats en el cas dels continents, i és la que s’utilitzarà en l’anàlisi de les variacions de la gravetat als Països Catalans. Una anomalia de Bouguer positiva en un punt indica que, en profunditat, hi ha una massa més densa d’allò que hom esperava; en canvi, una anomalia negativa indica que hi ha una deficiència de massa. Per a la interpretació de la distribució de masses, cal tenir present que la densitat mitjana de l’escorça és de 2,6 a 2,7 gr/cm3, mentre que la del mantell superior és propera a 3,3 gr/cm3. Això permet d’entendre que una anomalia positiva voldrà dir que el mantell té molta influència i que, per tant, l’escorça és prima; i al contrari, una anomalia negativa indicarà que l’escorça és gruixuda.

Naturalment, la causa de les anomalies també pot ésser superficial. Així, una conca sedimentària donarà anomalies negatives, ja que els sediments tenen una densitat inferior a la densitat mitjana de l’escorça. També donaran anomalies negatives els batòlits granítics. Per contra, els cossos de roques ultrabàsiques —molt denses—, propers a la superfície, proporcionen anomalies positives. Moltes vegades es difícil de determinar la causa d’una anomalia, però, en general, com més extensió té, això és, com més llarga és la longitud d’ona de l’anomalia, més probable és que correspongui a l’efecte de distribució de masses en profunditat.

Les anomalies gravimètriques als Països Catalans

Tall gravimètric transversal a la conca del Penedès, a l’altura de Vilafranca (a dalt), i interpretació geològica (a baix), on destaca el considerable gruix de sediments neògens a la vora nordoccidental de la conca. Una de les utilitats de les mesures gravimètriques consisteix a trobar les anomenades anomalies residuals (observeu-les, a dalt, en el cas de la conca del Penedès), és a dir, les anomalies que, en un tall específic, resulten de restar el camp gravimètric regional a l’anomalia de Bouguer. Les anomalies residuals reflecteixen la distribució superficial de densitats, conseqüència de l’estructura geològica.

Servei de Fotografia, original d’Albert Casas i Albert Permanyer.

Si analitzem la distribució de conjunt de les anomalies de Bouguer de les mesures gravimètriques fetes a terra i a la mar, la primera característica que s’observa és el paral·lelisme entre la línia d’anomalia 0 i la costa mediterrània. Això no és pas sorprenent, si hom pensa que és a prop de la costa on es passa de l’escorça molt modificada per la tectònica distensiva recent a l’escorça més estable de la península Ibèrica. De fet, però, la línia de 0 mgal no coincideix estrictament amb la costa, sinó que, en certes zones, en particular al voltant de València, s’endinsa a la península. Aquest fet s’interpreta com una influència de l’aprimament de l’escorça en zones emergides que és a prop de la costa no correspon al límit precís que diferencia l’escorça de la Mediterrània de l’escorça de la península Ibèrica.

Les anomalies positives que indiquen una escorça continental prima o, fins i tot, una escorça oceànica, es troben a la Mediterrània. Els valors més alts coincideixen amb les regions d’aigües més profundes on sobrepassen els 200 mgal. També s’observa que la isolínia de + 100 mgal envolta les illes Balears. La natura continental de les Balears, envoltades de zones amb escorça més prima, permet de definir-ne l’estructura com un promontori cortical que, només en una certa manera, representa la prolongació de la Serralada Bètica.

Les anomalies negatives més remarcables es troben als Pirineus. Això és congruent amb les dades sísmiques, les quals indiquen una escorça molt gruixuda, que pot arribar als 50 km de gruix a la part central de la zona axial. En aquesta unitat pirinenca, les anomalies de Bouguer assoleixen valors de –150 mgal, els quals experimenten, cap al N i el S, una variació ràpida —brusca o gradacional— cap a valors de –50 a 0 mgal. És a dir, es passa d’una escorça gruixuda a escorces de gruixàries normals. Gràcies als estudis sísmics, hom sap que cap al N aquest canvi es produeix bruscament, amb un salt, a la base de l’escorça, que pot ésser d’uns 10-15 km; cap al S, però, hom pensa que el canvi és progressiu.

La cartografia gravimètrica de conjunt permet, doncs, de diferenciar les grans unitats geològiques dels Països Catalans i d’esbossarne una interpretació. El mètode gravimètric, però, no passa d’ésser indicatiu i, d’una forma ideal, els coneixements gravimètrics s’han de combinar amb els que proporcionen altres tècniques, especialment la sísmica, per tal de poder interpretar-los.

Les dades geofísiques d’origen magnètic

El magnetisme de la Terra com a instrument del coneixement geològic

Se sap ben bé que certs minerals, com per exemple la magnetita, exerceixen forces sobre altres minerals. Aquesta propietat es coneix amb el nom de magnetisme. Les propietats magnètiques de les roques les aprofita avui dia la geofísica per a estudiar la Terra.

Mapa d’anomalies de Bouguer, al qual hom representa les isolínies corresponents a aquestes anomalies. Hom pot observar una bona correspondència entre aquest mapa i el mapa del gruix de l'escorça als Països Catalans. Les anomalies negatives (línies vermelles) corresponen a regions d’escorça gruixuda, mentre que les àrees amb anomalies positives (línies blaves) tenen una escorça prima.

Maber, original d’Enric Banda a partir de materials diversos.

Partint de les diferents propietats i de l’estructura interna de les roques, ha estat desenvolupada una tècnica geològica coneguda amb el nom de cartografia magnètica. Aquesta tècnica consisteix en la mesura del camp magnètic en un nombre suficient de punts que permeten d’abordar la cartografia de les seves variacions, i poder estudiar, així, l’efecte de les roques del subsol en el camp magnètic mesurat. Però el camp magnètic mesurat és una suma de diferents contribucions magnètiques: el camp magnètic actual de la Terra i el de les roques que la formen. Com que només interessa la contribució magnètica de les roques, cal subtraure el camp magnètic de la Terra. És a dir, el camp mesurat haurà d’ésser corregit per tal d’aconseguir el nostre propòsit i poder obtenir finalment el mapa conegut amb el nom de mapa d’anomalies magnètiques. Les possibilitats d’aquesta tècnica varien molt segons que les mesures siguin preses a terra, des d’un avió, des d’un vaixell o des d’un satèl·lit. En general, hom pot dir que les mesures a terra només s’utilitzen per a la prospecció local del subsol. L’avió i el vaixell permeten l’accés a un territori més ampli i les mesures obtingudes són de fàcil tractament. Els satèl·lits són també utilitzables, però donat que volen a una gran altitud, les mesures queden molt filtrades i només donen informació de les parts més pregones de la Terra. Quan allò que interessa és l’escorça de la Terra, com és el cas que aquí es tracta, els vols de reconeixement amb avió són la tècnica més adient.

En un mapa d’anomalies magnètiques són representades línies d’igual valor de magnetisme. Aquest és expressat en gammes (γ) o en nanotesles (nT). Les anomalies positives i les negatives reflecteixen la variació de la concentració de minerals magnètics, com la magnetita, però no hi ha, malauradament, regles que permetin d’identificar amb seguretat el tipus de roca a la qual són associades les anomalies. A les zones continentals, la cartografia magnètica és útil per a conèixer la geometria i la profunditat del basament cristal·lí, el qual. té més components magnètics que no pas els sediments que el cobreixen.

L’aeromagnetisme a la Mediterrània catalana

Mapa de les anomalies magnètiques de la Mediterrània occidental, causades per les roques de la part superior de l’escorça de la Terra. Destaquen les anomalies positives, ben localitzades, que probablement corresponen al vulcanisme recent.

Maber, original d’A. Galdéano

Als Països Catalans hom no disposa, encara, d’un reconeixement magnètic a terra, però sí a la zona mediterrània. El mapa d’anomalies magnètiques de l’àrea mediterrània dels Països Catalans dona una idea de la complexitat de la conca mediterrània. De fet, d’acord amb l’amplitud o el valor de l’anomalia, amb la repartició geogràfica i amb l’estructura o forma individual de les anomalies, en el nostre país poden ésser distingides diverses zones. El promontori format per les Balears és una de les zones més vistoses del mapa d’anomalies magnètiques. Aquí les anomalies són d’una amplitud molt petita, la qual cosa és característica d’una escorça continental. En contrast amb el promontori de les Illes, les anomalies del golf de València es caracteritzen per la seva gran intensitat, la seva individualització i la seva estructuració, que segueix la direcció principal SW-NE, coincident amb l’eix de la conca. Aquest estil d’anomalia és típic d’escorces continentals que han estat afectades per una tectònica extensiva important, associades a la qual s’han produït intrusions de material bàsic. Les anomalies molt intenses indiquen que el material bàsic és a prop de la superfície i, en alguns casos, poden correspondre, fins i tot, a volcans submergits. En el cas del golf de València hom pot parlar, doncs, d’una escorça continental modificada o de transició de continental a oceànica. Un altre tipus d’anomalia se situa al NE de Menorca i al NW del cap de Creus. Són ben localitzades a la base del talús que porta de la plataforma continental a les zones d’aigües profundes: són anomalies típiques de peu de talús continental. Un quart tipus d’anomalia present a la Mediterrània occidental es caracteritza per una alternança d’anomalies positives i negatives alineades. És característica de l’escorça oceànica. Se’n troben entre Tunísia i Sardenya, i entre Còrsega i França, fora de la regió considerada en aquesta obra.

Aquestes observacions aeromagnètiques permeten d’afirmar que, a la part més profunda de la conca de la Mediterrània occidental, la litosfera té caràcter oceànic, mentre que al golf de València l’extensió no va ésser de suficient magnitud per a produir litosfera oceànica. Així doncs, una altra disciplina geofísica proporciona elements d’interpretació geològica, però novament ha d’ésser utilitzada en combinació amb d’altres tècniques.

El paleomagnetisme

Mostratge per a paleomagnetisme per mitjà d’una màquina perforadora, refrigerada per aigua (a dalt), que permet obtenir mostres de les quals, posteriorment, hom en mesura la magnetització al laboratori. La broca perforadora és feta de material no magnètic per tal de no pertorbar la magnetització de la roca. Les mostres han d’ésser acuradament orientades, per la qual cosa, hom empra una brúixola amb un dispositiu especial (a baix) que s’aplica al forat deixat per la perforadora.

Francesc Sàbat.

La comparació de la magnetització romanent de les roques de la península Ibèrica amb el de les de la resta d’Europa ha proporcionat els resultats més importants dels estudis paleomagnètics al nostre país. S’ha posat de manifest que les roques anteriors al Cretaci (~140 milions d’anys) presenten una direcció de la magnetització romanent diferent de la de la resta d’Europa: formen un angle d’uns 350 En canvi, coincideixen les direccions de la magnetització romanent de les roques terciàries. D’aquest fet ha estat inferida una rotació d’Ibèria respecte d’Europa durant el Cretaci. Aquesta rotació, que també ha estat comprovada amb l’estudi de les anomalies magnètiques oceàniques del golf de Biscaia, és molt important per la seva influència en l’evolució del domini pirinenc i de la Mediterrània occidental.

Recentment han començat els treballs paleomagnètics als Països Catalans. En aquest marc són estudiades tant les roques de les Balears com les de la península per tal d’intentar establir, entre d’altres objectius, si hi ha hagut rotació de les illes respecte de la península durant el procés de separació ocorregut durant el Neogen. Els resultats obtinguts semblen indicar que no hi ha hagut cap rotació significativa. Així doncs, el golf de València seria el resultat d’una extensió sense rotació.

Les dades geofísiques d’origen geotèrmic

El flux de calor

Des de l’antiguitat és conegut que la temperatura a l’interior de la Terra augmenta amb la profunditat. Tot i que les fonts de calor de la Terra són diverses, distingirem només la calor que prové del mantell i la que es genera a l’escorça per l’efecte de la desintegració d’elements radioactius. La conseqüència de l’augment de temperatura i de la creació de calor a l’escorça és l’existència d’un flux de calor de dins de la Terra cap a l’atmosfera. A la litosfera —els primers 100 km de la Terra— el flux de calor es transmet per conducció. Aquest flux no és igual a tots els punts de la Terra i, per tant, la seva mesura i comparació ens ajuden a entendre millor el funcionament del nostre planeta.

El coneixement de zones "calentes" és també important per al possible aprofitament de l’energia geotèrmica: es parla, en general, de la presència d’una anomalia geotèrmica positiva allà on es tenen indicacions que la temperatura a una certa profunditat és més alta que el valor mitjà esperable. Per a calcular el flux de calor en un punt cal conèixer el gradient de temperatura, és a dir, la variació de la temperatura amb la profunditat, i la conductivitat tèrmica de les roques allà on es mesura la temperatura. El seu producte es defineix com el flux de calor i es mesura en mWm-2.

La distribució del flux calorífic a la superfície de la Terra és estretament lligada amb la dinàmica de les plaques litosfèriques: els fluxos calorífics més elevats es troben a les zones de contacte entre plaques, encara que també es troben anomalies notables a l’interior de plaques i això fa que es desenvolupi una tectònica extensiva.

La distribució del flux de calor als Països Catalans

Pel que fa a la dinàmica de plaques en relació a la distribució del flux de calor, la situació dels Països Catalans és especialment complexa, ja que a més dels fenòmens compressius que donaren lloc als Pirineus, la Serralada Ibèrica i la Serralada Bètica, hi ha la tectònica distensiva, més recent, responsable de les conques de la Mediterrània i de les conques litorals, i del vulcanisme que hi és associat, com el molt recent d’Olot, el dels Columbrets i el que ha donat lloc als volcans submarins del golf de València. En resum, als Països Catalans, durant el Terciari, tingué lloc una tectònica intraplaca, les característiques de la qual han variat al llarg d’aquest temps fins a l’actualitat.

Mapa de flux de calor, on destaquen les anomalies d’alt flux al llarg de la costa mediterrània. En els continents, el flux de calor mitjà és de 60 mWm−2.

Maber, original de Josep Albert.

El primer i únic estudi de fluxos de calor fet a la península Ibèrica va ésser publicat l’any 1979. La confecció del mapa que en sintetitza els resultats es féu en base a mesures de temperatures efectuades en diversos sondatges petrolífers de diferents localitats. Malauradament, però, hom no disposava de mesures de les conductivitats tèrmiques de les columnes litològiques respectives i es prengué el valor comú de 2,1 Wm−1k−1. A més, els sondatges, que tenen objectius industrials, es fan generalment en conques sedimentàries, raó per la qual hom no disposa de bones mesures en material cristal·lí. Aquest mapa, però, és pot considerar com una bona primera aproximació, fet que es confirma per la coherència dels resultats. Allò que primerament s’hi observa és l’augment dels valors del flux des de l’interior de la península cap a la mar —de 60-70 mWm−2 a 100-110 mWm−2—. Els valors màxims es troben a la Selva-Empordà, el Rosselló, la zona marítima de Tarragona-Castelló i el S d’Alacant. El valor mitjà del flux de calor als Països Catalans —al voltant d’uns 90 mWm-2— és per sobre de la mitjana europea. Això és fàcil d’entendre si hom pensa que una gran part d’Europa és constituïda per terrenys que només han estat afectats per una orogènia antiga, l’activitat tectònica de la qual es va acabar fa uns 250 milions d’anys. Per contra, els Països Catalans són constituïts, en gran part, per terrenys mesozoics i cenozoics més recents, involucrats en la tectònica del cicle alpí, encara no closa. En resum, hom constata que el flux de calor als Països Catalans és elevat, tal com correspon a les zones complexes afectades per tectònica recent. En la majoria dels casos, els valors elevats es poden relacionar amb estructures distensives a l’interior de la placa ibèrica i amb el vulcanisme recent que hi és associat. Cal insistir en el fet que el flux de calor elevat al nostre país reflecteix una activitat tectònica a l’interior d’una placa —tectònica intraplaca—; no es tracta d’anomalies lligades a zones de contacte entre plaques.