Riscos geològics derivats d’esfondraments i d’inestabilitats de vessant

Un primer gran grup de riscos geològics deriva dels desplaçaments de grans volums de materials provocats per esfondraments, per esllavissades o per altres fenòmens relacionats amb la inestabilitat de talussos i vessants. Els problemes d’inestabilitat són, de molt, els més considerables dins d’aquest grup.

La inestabilitat de vessants és un fenomen que adquireix una notable consideració quan s’efectuen rebaixos i excavacions per a obres de vialitat (carreteres, ferrocarrils) o de construcció (excavacions per a edificacions, preses, etc.). En les següents pàgines, però, només seran...