Les famílies monoparentals, un repte per als estats del benestar

L’adopció en solitari és una opció cada vegada més freqüent, s.d.

B. Andren-AGE

La família, o millor dit, les famílies, són realitats socials que es fan evidents en la vida quotidiana. Si es demanés a les persones de l’entorn proper què entenen per família, sorprendria la multiplicitat de definicions que donarien i la varietat de situacions que cobririen aquestes definicions. A més, a mesura que els interrogats pertanyessin a contextos socioculturals més diferenciats del propi, més heterogènies serien les respostes. Però, alhora, la construcció social de la família deriva del Dret, de...