L’islam i la cultura

Parlar de cultura quan aquesta es refereix al món de l’islam requereix diverses consideracions prèvies. La cultura islàmica, sigui expressada o no en llengua àrab, sempre s’origina i es desenvolupa dins del marc del pensament de l’islam.

Fragment de tinter, segles XII-XIII.

MACD

A diferència del que succeeix dins del judaisme i del cristianisme (les altres dues grans religions a l’entorn de les quals aparegué l’islam), l’imperatiu de la recerca i del desenvolupament del saber és d’índole essencialment religiosa per als musulmans. En aquest sentit, frases com “el que viatja...