Noms i adjectius

El plural dels mots acabats en -ig, -sc, -st i -xt

Fem amb -s els noms i adjectius acabats en -ig, tot i que admetem la variant -os per a les obres literàries i els llibres de text.

bombardeigs / bombardejos, lleigs / lletjos
Però: khmers rojos

Optem pel plural amb la terminació -os en els noms i adjectius acabats en -sc, -st i -xt.

cascos, manifestos, contextos
bascos, justos, mixtos

El plural de noms propis, manlleus i noms compostos

Evitem la flexió del plural en noms propis. Podem adaptar-los a noms comuns, en minúscula inicial, si no són topònims.

dos exemplars de la Bíblia, dues teles de Miró
dues bíblies, dos mirós
la Catalunya central i la litoral, la Corea del Nord i la Corea del Sud
Però: les dues Catalunyes, les dues Corees

S’escriuen els noms de les dinasties en majúscula inicial i sense la terminació del plural, però precedides de l’article els. En canvi, s’escriuen en minúscula els llinatges que provenen d’una forma adjectivada.

els Trastàmara, els Borbó, els Windsor
Però: els flavis, els omeies, els seljúcides

El plural dels mots adaptats es fa d’acord amb la normativa catalana; és a dir, s’afegeix la terminació -s (o -ns) o les variants -es i -os.

nyoqui / nyoquis, caneló / canelons, ertzaina / ertzaines, flaix / flaixos
fedaí -ïna / fedaïns -ïnes

Es mantenen invariables els manlleus ―adaptats o no― que acaben en -s i -sh, alguns en -z i els llatinismes en -us.

coulis / coulis, push / push, lapiaz / lapiaz, estatus / estatus

En el cas de manlleus recents que no s’han adaptat al català, conviuen dues formes de plural: la forma originària i la catalana.

heavy / heaviesheavys, land / länderlands, vanitas / vanitatesvanitas

Es forma el plural dels manlleus en anglès, no adaptats al català, amb una -s afegida al final.

playback / playbacks, pole position / poles positions

S’afegeix una -s als compostos formats per un verb i un substantiu singular.

gira-sol / gira-sols, portaequipatge / portaequipatges

Els derivats

S’escriuen amb guionet els substantius precedits de l’adverbi no, però no pas els adjectius ni els adjectius substantivats.

no-exigència, no-ficció, no-intervenció, no-violència
Però: no excloent, no metàl·lic, no violent, no cristià

Són invariables els substantius en aposició (A fa de B). Cal distingir-los dels substantius que estan en relació d’igualtat amb el primer formant (A és B).

cases mare, ciutats estat, cotxes bomba, estats policia, paraules clau
Però: empreses líders, estats membres

Són variables els substantius en aposició consolidada.

pantalons roses, cabelleres castanyes

S’escriu sense guionet la combinació de dos adjectius.

calent tebi, dolç salat, mitjà alt

Es posa el nom de colors sintètics amb un espai en blanc entre els dos adjectius, però no les formes adjectivades.

color de crema; colors: blanc violaci, blau grisenc, blau verdós, bru rubiginós, groc clar, groc de mel, groc de plàtan, negre blavenc, terrós rogenc, verd blavís, vermell ataronjat, vermell vinós
Però: una ploma blauverdosa, una cresta vermellvinosa

Es formen derivats de noms o verbs amb el sufix -atge, en lloc del sufix -at.

lideratge [de líder], minutatge [de minut]
allunatge [de allunar], rentatge [de rentar]

S’escriuen amb la terminació -aire els substantius que defineixen una professió i amb la terminació -er/-a els adjectius.

un terrissaire, una indústria terrissera
Però: grup cantaire

S’escriuen amb els sufixos -à/-ana i -ià/-iana els adjectius derivats d’antropònims. Els noms acabats amb vocal tònica recuperen la n analògica.

dominicà [de sant Domènec], luterà [de Luter]
lisztià [de Franz Liszt], flemingià [d’Alexander Fleming]
orteguià [de José Ortega y Gasset], malebranchià [de Nicolas Malebranche]
dalinià [de Salvador Dalí], guansenià [de Domènec Guansé]

Es canvia la -a final dels substantius per una -i a l’hora de fer-ne el derivat amb el suffix -forme.

aliforme [de ala], areniforme [de arena], campaniforme [de campana], liriforme [de lira]

Els demostratius i els possessius

Substituïm per articles definits aquells demostratius que, amb finalitats emfàtiques, carreguen innecessàriament la frase.

Difondrem totes les iniciatives públiques endegades els darrers anys.
[Difondrem totes aquelles iniciatives públiques endegades els darrers anys.]
En aquest volum s’han recopilat els estudis més innovadors.
[En aquest volum s’han recopilat aquells estudis més innovadors.]

S’evita l’abús de possessius en frases en què es poden substituir pel pronom feble en, es poden ometre o bé es poden canviar per altres expressions.

Resol el dilema i raona’n la resposta.
[Resol el dilema i raona la seva resposta.]
La botiga obrirà les portes a les cinc.
[La botiga obrirà les seves portes a les cinc.]
El va conèixer quan s’estava a Nova York.
[El va conèixer en la seva estada a Nova York.]

Els indefinits i els quantitatius

S’usen les locucions hi ha qui i n’hi ha que com a plural de l’indefinit algú. A diferència de la primera locució, la segona sol actuar com a resposta d’una oració anterior.

Hi ha qui diu que va discutir amb el seu soci.
―Vols dir que la crisi és tan greu?
N’hi ha que diuen que encara ha d’empitjorar.

Es distingeix l’ús del quantitatiu uns quants, unes quantes (que es pot substituir per alguns i algunes) de l’indefinit uns i unes.

Fa unes quantes setmanes que van marxar al càmping.
[Fa algunes setmanes que van marxar al càmping.]
Hem viscut unes setmanes molt plàcides.

Preferim el quantitatiu gaire en lloc de massa i molt en les oracions interrogatives, condicionals, dubitatives i negatives, com també darrere de sense i no. En les obres literàries, respectem l’ús de massa.

Si t’ho rumies gaire, farem tard.
No s’hi veu gaire gent, a la sessió de mitjanit.
S’hi va presentar sense gaires expectatives.
Vam quedar no gaire lluny de la feina.

Utilitzem el quantitatiu res en les oracions interrogatives, condicionals, dubitatives i negatives. També és possible l’ús de alguna cosa.

Vols prendre res abans de sopar?
Dubto que la darrera setmana de rebaixes hi quedi res.
No van oblidar res de la llista.
Si vols dur alguna cosa, compra una ampolla de vi.

Usem l’adjectiu cap en les oracions interrogatives, condicionals, dubitatives i negatives. També és possible l’ús de algun i alguna.

Si heu d’aportar-hi cap suggeriment, feu-ho aviat.
A aquesta hora potser no trobareu cap restaurant obert.
No van oblidar cap persona de la llista.
Tens alguna guia de carrers?

Utilitzem indistintament els pronoms ningú i algú per a les oracions interrogatives i condicionals.

Has vist ningú a la biblioteca?
Si necessita explicar-ho a algú, que triï una persona discreta.

Escrivim els quantitatius bastant i molt amb la preposició de abans del substantiu o també sense, sempre que l’ús d’una forma o d’una altra sigui coherent en tot el text. En les obres literàries, admetem el femení bastanta i bastantes.

Hi ha bastant d’aigua per a tothom
Bastants alumnes participen en les activitats extraescolars.
Van haver de retirar de la venda al públic molts productes.
Han quedat bastantes entrades per vendre.

L’ús de altre, un altre i d’altre (i flexió)

S’escriuen els adjectius altre, altra i altres quan precedeixen un nom; els adjectius un altre, una altra, uns altres i unes altres per a indicar una diferència o una repetició, i les formes pronominals d’altre, d’altra i d’altres com a sinònim de alguns altres i amb correlació amb el pronom en.

No té altra opció que fer torns de nit.
Ha publicat les novel·les La teranyina i Senyoria, entre altres obres.
Pots prendre aquest regle; en tinc un altre.
Ha publicat les novel·les La teranyina i Senyoria, entre d’altres.
Si no t’agrada aquest model, te’n duré d’altres.

L’ús de mateix (i flexió)

Es recorre als adjectius mateix, mateixa, mateixos i mateixes per a posar èmfasi en la identitat del substantiu (l’ús de l’adjectiu propi i les formes flexionades és exclusiu per a indicar la propietat).

La mateixa companyia va admetre les deficiències del servei de tren.
[La pròpia companyia va admetre les deficiències del servei de tren.]
Van dur l’avituallament els mateixos organitzadors de la gimcana.
[Van dur l’avituallament els propis organitzadors de la gimcana.]