Preposicions

L’apostrofació

S’apostrofa la preposició de en els casos conflictius següents:

 • Davant d’abreviatures, sigles i xifres.

d’adapt., d’esq., d’il·lustr., d’urb.
d’EGB, d’ISBN, d’ITV, d’UGT
d’FM, d’HB, d’MDT, d’SPD
d’1-X-1950, d’1.000.000 de visitants, d’11 h a 13 h

 • Davant de noms de diaris, revistes o obres de creació en cursiva, o de noms entre cometes (i no es contrau amb l’article).

el reportatge d’El Temps
l’han qualificat d’“insuperable”

 • Davant de noms de grups, entitats o empreses (i no es contrau amb l’article).

l’espectacle d’Els Comediants
les publicacions d’Enciclopèdia Catalana
l’anunci d’El Rincón del Tresillo

 • Davant de topònims que no són catalans ni s’han catalanitzat.

d’El Dorado, d’El Escorial
Però: del Camp de Morvedre, del Caire, del Paraguai

En canvi, no s’apostrofa la preposició de en els casos següents:

 • Davant de mots amb essa líquida inicial.

de speaker, de stakhanovisme, de star, de Stradivarius

 • Davant de símbols com els de les monedes, les constel·lacions, els elements químics, les fórmules o les unitats de mesura.

de € (l’euro), de Hya (la Hydra), de Au (l’or), de H20 (l’aigua), de Hz (l’herzt)

 • Davant de noms de lletra.

darrere de erra, seguit de essa

 • Davant de lletres, sons, components d’una paraula o paraules amb funció metalingüística.

seguit de i, el so de z, fora de emmirallar

 • Davant de mots amb hac aspirada inicial.

de Hamàs, de Hezbol·là, de happening
Però: un partit d’hoquei

 • Davant d’una sèrie amb alguns elements començats en vocal i d’altres en consonant, la preposició es canvia per una altra expressió.

El plat es compon dels ingredients següents:
• tomàquet
• pebrot
• ceba
• allioli

En el cas de noms de vies urbanes catalanes, mantenim la preposició després del genèric, si bé n’acceptem l’elisió en les obres literàries.

Viu al carrer d’Aribau de Barcelona.
[Viu al carrer Aribau de Barcelona.]

Les preposicions a, en i amb

Preferim escriure els verbs de percepció amb la preposició a, tot i que també acceptem l’absència de preposició.

He sentit a dir que vol plegar de la feina.
El cap del Govern veia a venir el cop d’estat.

Escrivim la preposició a en complements circumstancials de lloc que corresponen a un marc físic concret i la preposició en davant dels noms plurals sense article, els demostratius aquest, aquesta, aquests i aquestes i aquell, aquella, aquells i aquelles i els indefinits un, una, uns, unes i algún, alguna, alguns i algunes.

a la plaça, al café
treballa a l’Avui
en parcs verdíssims, en aquesta plaça, en alguna perruqueria

Preferim la preposició en per a les expressions de lloc figurades, tot i que també admetem la preposició a.

en la pàgina 33, en la Ilíada
en estudis universitaris, en pantalla
escriure en l’Avui
[a la pàgina 50, a la pantalla]

Preferim la preposició en davant d’èpoques, moviments i topònims amb valor històric, social o temporal, però també acceptem l’ús de la preposició a, sempre que sigui coherent.

en l’edat mitjana, en el Renaixement, en el noucentisme
en la Grècia clàssica, en la França del Maig del 68, en la Barcelona turística

La preposició en + infinitiu té valor temporal, no pas causal. En les obres literàries, escrivim el relatiu quan per evitar repeticions.

En acabar el curs, va marxar de viatge.
En arribar a la plaça va buscar el seu amic. Quan va veure que no hi era, va tocar el dos.

No utilitzem la preposició a + infinitiu amb valor condicional.

Si pot ser, ho enllestirem abans del migdia.
[A poder ser, ho enllestirem abans del migdia.]

S’escriu la locució prepositiva fins a en els contextos en què, sense el fins, mantindríem la preposició a i davant d’infinitiu.

Aneu fins a aquell bloc de pisos; allà trobareu la farmàcia.
Van caminar fins a arribar a l’ermita de Sant Joan.
Però: No sé quanta estona ens hem estat per a arribar fins aquí.

Escrivim fins a en l’expressió de terminis, excepte en els casos en què la locució sigui en contacte amb un demostratiu o un adverbi començats amb a.

Van governar fins al segle XIV.
Pots sol·licitar la beca fins al maig.
Però: No en va saber res més fins aquella tarda.
Hem tancat fins avui.

Preferim l’ús de la preposició en, en lloc de la preposició amb, per expressar la durada en el temps.

En cinc dies de feina podeu guanyar 1.000 euros.

Escrivim la preposició amb en les referències als mitjans de transport, tot i que admetem la preposició en.

amb tren, amb moto, amb avió, amb bicicleta

Usem la preposició en en valor modal.

en negreta, en minúscules, en lletres, en xifres romanes

Les preposicions per i per a

En general, s’escriu per davant de causa i intenció (com a equivalent de a causa de, per tal de, pel fet de) i per a davant de destinació (com a equivalent de amb vista a).

Escrivim per en els casos següents:

 • Davant de noms o pronoms, per expressar causa, motiu, predicat, distribució, agent, mitjà, lloc, freqüència, temps imprecís i bescanvi.

Van discutir per la seva impuntualitat. (Causa)
Aquestes associacions lluiten per l’eradicació de la pobresa. (Motiu)
Tenen la secretària per discreta. (Predicat)
Han repartit un paquet de farina per família. (Distribució)
L’incendi fou controlat ràpidament pels bombers. (Agent)
T’he enviat les dades personals per correu electrònic. (Mitjà)
Passegem sovint per la platja. (Lloc)
Truca a la seva mare tres cops per setmana. (Freqüència)
En Ximo i la Carme llogaran un pintor per l’agost. (Temps imprecís)
Li ha donat deu cromos pel barrufet ciclista. (Bescanvi)

 • Davant d’adverbis o conjuncions.

Creia que s’havien casat per sempre.
T’esperaré a dins de la llibreria per si arribessis tard.

 • Davant de pronoms personals forts quan equivalen a si depèn de o per culpa de.

Per mi, pots anar-hi amb qui vulguis.

 • Darrere de frases en passiva o impersonals (la passiva no suprimeix la intencionalitat).

L’errada ha estat corregida per millorar el text.
Objecte que es posa per fer bonic.

 • Darrere d’adjectius acabats en -ble i en sentit passiu.

Són recursos aprofitables pels pagesos.

 • Davant d’infinitius que expressen causa, intenció, imminència o manera.

Li han cridat l’atenció per incomplir l’horari laboral. (Causa)
Han quedat amb el seu germà per visitar l’àvia. (Intenció)
El tren està per arribar. (Imminència)
Per començar: prefereixo que em tutegeu. (Manera)

 • Darrere de verbs o substantius que regeixen la preposició per. Es pot confirmar substituint l’infinitiu per un complement nominal.

Ha optat per fer-ho així.
[Ha optat per això.]
S’interessa per saber com va.
[S’interessa per la seva salut.]
Tinc curiositat per saber-ho.
[Tinc curiositat per aquestes coses.]

Escrivim per a en els casos següents:

 • Davant de noms o pronoms, per a expressar direcció, beneficiari, finalitat o temps precís.

Hi ha un tren per a Marsella cada dia. (Direcció)
Va comprar un regal d’aniversari per al seu nét. (Beneficiari)
Li he deixat una camisa de seda per a la celebració. (Finalitat)
En Ximo i la Carme han llogat un pintor per a la primera setmana d’agost. (Temps precís)

 • Davant de pronoms personals forts quan equivalen a a parer de o en opinió de.

Per a mi, ta mare està una mica moixa.

 • Darrere d’adjectius acabats en -ble i en sentit actiu.

Són tècniques aprofitables per al regadiu.

 • Davant d’infinitius que depenen d’una idea de destinació, finalitat sola, conseqüència o fet posterior i que no expressen motiu ni intencionalitat. Són sinònims de amb vista a, amb destinació a, destinat a. Entre els verbs es destaquen: bastar, caldre, convenir, ésser, estar, existir, faltar, haver-n’hi prou, haver-se de, necesitar, tenir, viure... N’hi ha una colla que s’hi assimilen: aprofitar, emprar, preparar, servir, usar, valer-se... En les obres literàries respectem el criteri de l’autor.

Necessitem tots els ingredients per a preparar el pastís. (Destinació)
Convindrà estudiar la situació per a acordar un nou protocol. (Finalitat sola)
Per a sortir de matí, hem d’anar a dormir d’hora. (Conseqüència)
No tenim prou indicis per a saber com evolucionarà el negoci. (Fet posterior)

 • Davant d’infinitius que depenen d’un nom o d’un adjectiu (i no pas del verb principal).

La llibreria t’ofereix un espai per a gaudir de la lectura.

 • Davant dels casos conflictius, preferim la preposició per per a expressar intencionalitat i per a per a expressar finalitat.

Espantaocells que posem per espantar.
Per començar, l’horari és el mateix per a tothom.
Per a començar l’àpat, prendrem unes tapes.
Un viatge per planificar. (Pendent de planificar)
Un viatge per a planificar el curs. (Amb l’objectiu de planificar)

La combinació de preposicions

S’evita la presència de dues o més preposicions en contacte. Sovint pot desfer-se la coincidència mantenint-ne només una.

Busca sobre l’armari; l’has de trobar.
[Busca per sobre de l’armari; l’has de trobar.]
No es recorda per quina ruta van anar-hi.
[No es recorda de per quina ruta van anar-hi.]
Però: Ho diu de per riure.

Les preposicions en les expressions temporals

Escrivim les expressions temporals de la manera següent:

 • Els anys amb l’article definit. En canvi, en prescindim en les dates completes i en els períodes.

l’any 1995, el 1995, la guerra del 1300
des del 1555 fins al 1558, fins el 1665, cap al 1665
els anys vint, els anys 1936-39, entre el 1936 i el 1939
Però: el 23 d’agost de 2001, en 1375-79, la dècada de 1720, la guerra de 1936-39, cap a 1760-62

 • Els mesos i els segles amb les contraccions al, als, pel o pels.

al maig, al mes de noviembre
al maig vinent, al desembre del 1962
pel juny, pel mes d’abril
al segle XX, cap al segle XX
fins al segle XX, fins al mes de gener

 • Les locucions prepositives en singular, tot i que admetem el plural per a les obres literàries i els llibres de text (excepte a mitjans de, a les primeries de).

a principi de segle, al principi del segle XX
a la primeria d’abril
a començament de segle, al començament del segle XX
a mig mes, a mitjan juliol, a mitjan segle, a mitja estada, a mitjan década
a final de segle, al final del segle XX, a fi de mes
[a començaments de segle, a primers d’any, a principis de mes, a finals del segle XX]
[als començaments de segle, als primers d’any, als principis de mes, als finals del segle XX]

La repetició de la preposició en les enumeracions

Repetim preferentment la preposició en les enumeracions de sintagmes.

Han convidat especialistes en tractament i en reutilització de residus orgànics provinents d’Alemanya i de Suècia.

S’omet la preposició en enumeracions llargues.

L’aigua que es comercialitza des del 1902, es ven a Espanya i s’exporta a Mèxic, Cuba, l’Argentina, les illes Filipines i el Brasil.