Articles

L’apostrofació

S’escriu l’article apostrofat en els casos dubtosos següents:

 • Davant d’abreviatures, d’acord amb la normativa.

l’adapt. (l’adaptador), l’esq. (l’esquerra), l’Il·ltre. Sr. (l’Il·lustre Senyor)
Però: la il·lustr. (la il·lustració), la urb. (la urbanització)

 • Davant de sigles llegides com acrònims apostrofem l’article definit d’acord amb la normativa, atenent al gènere de la sigla. Davant de essa líquida només apostrofem l’article definit masculí.

l’IEC, l’OMIC, l’START (l’Strategic Armament Reduction Treaty), l’ONU, l’URSS, la IUPAC, la SFIO (la Section Française de l’Internationale Ouvrière), la UEC

 • Davant de sigles que es lletregen i que comencen amb vocal fonètica inicial, apostrofem d’acord amb la normativa, segons el gènere de la sigla. L’accent d’aquestes sigles recau sempre en la vocal tònica del nom de la darrera lletra.

l’ADN, l’EGB, l’FNC, l’ISBN, l’FBI, l’OAP, l’SPD 
Però: la A-2, la ITV, la N-I, la UGT

 • Davant dels símbols dels punts cardinals, però no d’altres símbols com els de les constel·lacions, els elements químics, les fórmules o les unitats de mesura.

l’ENE (l’est nord-est), l’W (l’oest), l’WSW (l’oest sud-oest)
Però: la Hya (la Hydra), el Au (l’or), el H20 (l’aigua), el Hz (l’herzt)

 • Davant de xifres que, escrites en lletres, s’apostrofarien.

l’1-X-1950, l’11 d’abril, l’11,5% dels militants, l’11a jornada, l’XI cursa

 • Davant de mots masculins amb essa líquida inicial precedits per el (però no pas els que comencen en s no líquida –alemany–, ni els mots femenins precedits per la).

l’scherzo, l’snowboard, l’speaker, l’stakhanovisme, l’staff
Però: el Sturm und Drang, la Schola Cantorum, la speaker

 • Davant de mots amb antiga hac aspirada inicial i adaptada al català.

l’hamburgueseria, l’hoquei
Però: el haiku, el happening, la hippy

 • Davant dels noms dels homínids, en textos divulgatius.

l’Homo habilis, l’Homo erectus, l’Homo sapiens

 • Davant de noms en cursiva o entre cometes.

l’Estremida memòria, de Jesús Moncada 
l’“insuperable” espectacle d’anit

No s’apostrofen els noms de lletra. Tampoc no s’apostrofa la reducció d’anys.

la a, la erra 
Mercè 1998, Mercè 98
[Mercè’98]

L’article personal

Acceptem l’ús tant de l’article masculí en com de l’article el, amb el benentès que sigui coherent. Només acceptem divergències entre el parlament del narrador i el d’un personatge.

En els personatges de les obres literàries i dels llibres de text, escrivim l’article personal, tot i que n’admetem l’absència en les obres traduïdes d’altres llengües.

Si els antropònims se citen en un context familiar o si corresponen a personatges de la cultura popular, s’utilitzen els articles personals en, el, na (balear) i la.

En Marc, l’Empar i la Inés han preparat els panellets.

Del Departament de Comptabilitat, només la Xesca Rosselló i l’Andreu Casals faran vacances.
Tinc el darrer llibre d’en Massagran.

Els noms esmentats en textos formals, com també els de personatges públics, històrics o ficticis, s’escriuen sense article.

M. del Mar Ferrer / CERTIFICO QUE / Resideixo a Vilafranca del Penedès.
Arnaud Lévy fou detingut al seu domicili particular.
[Condolezza] Rice i [Tony] Blair coincidiran demà a la cimera.
Francesc Ferrer i Guàrdia fundà l’Escola Moderna.
Aloma és un dels personatges més cèlebres de Mercè Rodoreda.

La repetició de l’article en les enumeracions

Escrivim les enumeracions de substantius determinats amb l’article al davant, en especial si el nombre i el gènere dels diferents substantius no coincideixen.

la claredat, el rigor i l’oportunitat de la ponència 
els saqueigs, els afusellaments i els incendis
[els saqueigs, afusellaments i incendis]

S’omet l’article en sèries en què el segon terme explica el primer o designa la mateixa cosa, i també en enumeracions de més de tres elements, tant si coincideixen en gènere i nombre com si no.

l’amiga i confident de tota la vida
les opcions de l’estímul, concepció, creació i recepció de la poesia

L’article en els percentatges

Utilitzem l’article definit davant d’una quantitat concreta. Si el percentatge és aproximat, podem utilitzar l’article indefinit o un adverbi.

L’Euribor ha començat a afluixar i ahir va tancar al 5,3%.
El 12,8% de la població és estrangera.
Entre un 20% i un 23% dels aficionats confien en la victòria blaugrana.
Va aprovar aproximadament el 70% de l’alumnat.

L’article en topònims i hidrònims

S’escriuen amb l’article els noms de lloc que apareixen en contextos descriptius (no pas en enumeracions, ni quadres ni mapes).

 • Davant de noms de poblacions, partides i muntanyes.

l’Alguer, el Caire, la Corunya, l’Havana, la Haia
la Coma, lo Mas de Pep 
el Canigó, el Montseny, el Puigsacalm 
els Pirineus, els Prepirineus 
els Pirineus centrals, meridionals, septentrionals 
el Pirineu atlàntic, axial, català, central, occidental, oriental
els Pirineus Atlàntics (departament francès)
Però: Bellver de Cerdanya, Castelló de la Plana, Fornells, Palma

 • Davant de topònims estrangers.

Los Angeles, El Escorial, Le Havre

 • Davant de totes les comarques del País Valencià i Catalunya, excepte Osona.

la Plana Baixa, la Vall d’Albaida, l’Alt Penedès, les Garrigues
Però: Osona

 • Davant de noms d’estats, països i regions, però no davant d’antics comtats.

l’Azerbaidjan, les Canàries, la Cerdanya, el Conflent, els Estats Units, la Gran Bretanya, el Vietnam, la Xina 
la Catalunya del Nord, el Kurdistan, el Rosselló, el Tibet, la Toscana, l’Urgell, el Vietnam
Però: els comtats de Cerdanya, Conflent, Rosselló i Urgell, al-Àndalus, Alsàcia, Anatòlia, Bòsnia, Egipte, Eslovàquia, Guinea, Mongòlia, Nova Zelanda, Terra Santa

Estats, països i regions ambivalents:
(la) Bretanya, (el) Colorado, (la) Judea, (la) Llombardia, (el) Níger, (l’)Occident, (l’)Orient, (la) Septimània, (la) Sibèria, (l’)Úmbria, (la) Xampanya

 • Davant de noms de continent que duen un complement. Els continents de l’Àfrica i l’Àsia poden dur article o no.

l’Àfrica, l’Àfrica negra, l’Amèrica Llatina, l’Àsia, l’Europa de l’Est
Però: Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa, Oceania

Escrivim amb article els rius catalans, sense el mot riu o riera. Només afegim aquest genèric si forma part del nom o si el context no aclareix que es tracta d’un hidrònim. Tampoc no escrivim el genèric en els rius més importants de l’estranger.

el Francolí, la Muga, el Segre, la Sénia, la Tet, el Xúquer 
l’Amazones, el Danubi, el Mississipí
Però: el riu Sec, la riera Montargull

En cartografia, s’omet l’article en grans extensions o conjunts orogràfics, en construccions unifamiliars (masos, masies, xalets, etc.) o en topònims que inclouen un genèric que forma part del nom. Si el nom del topònim és un genèric, s’escriu en majúscula i precedit de l’article.

Baix Maestrat, Depressió Central Catalana, Pla d’Urgell, Pirineus, Serra d’Espadà
Mas de la Franqueta, Mas de Lledó 
Muntanyeta de Baén, Port de l’Ampolla, Puig de l’Àliga
Però: el Mas, la Masia, el Port, el Puig, la Torre de l’Illa, el Tossal