Els mancusos catalans

El fenomen dels mancusos constitueix una de les proves més clares de la influència exercida pel món andalusí sobre l’economia i la societat catalanes dels voltants de l’any 1000. L’origen del mot mancusus ha estat objecte de nombrosos estudis per part d’historiadors i numismàtics. Avui s’admet, seguint els treballs de Claude Cahen, que el terme deriva del participi passat àrab (manqūš), del verb naqaša (gravar). Segons aquest autor, el verb i el seu participi passat haurien estat aplicats als dinars encunyats a partir de la reforma monetària feta pel califa ʿAbd al-Malik, l’any 694, per tal de...