Les primeres comunitats cristianes i l'organització de l'Església

Fragment d'un cancell decorat de la basílica paleocristiana de Bàrcino, segle V.

MHCB / R.M.

L'Església va ser, des de la seva implantació, una de les institucions més importants en el conjunt del poblament hispanoromà i visigòtic. Prengué un relleu important en els segles finals del món antic, cada vegada amb una personalitat més lligada al país. L'Església va tenir, des de la predicació, un paper capdavanter en l'evolució sòcio-política d'Hispània. Dins l'estructura visigòtica, però, va cedir en favor de Toledo urbes regia (ciutat reial), que va convertir el seu bisbat en la...