Resultats de la cerca

Es mostren 27 resultats

Calella pel Canvi [C. p C.]

Daniel Camprubí Soler

nombre de Prandtl

adiabàtic | adiabàtica

coeficients calorimètrics

C

llei de Poisson

coeficient de Joule-Thomson

llemosí

seroalbúmina