La foneria de plom de Manuel d'Arquer. Canonades, planxes i perdigons

El primer Manuel d’Arquer tenia una petita línia de vapors a Barcelona el 1863. Dic el primer Manuel, perquè l’hereu de la familia portarà sempre aquest nom i resulta difícil de distingir les generacions a mitjan segle XIX. Aquest Manuel d’Arquer té el despatx als Porxos d’En Xifré, tocant a la plaça de Palau.

Aquest navilier posà a la venda pública, el 1864, una "máquina inglesa de un superior sistema para fabricar tubos continuos de plomo, con todo lo anexo a dichas máquinas" (Diari de Barcelona, juny del 1864, pàg. 6 298). Quan un navilier ven en subhasta un article és que una mercadería...