Les condicions econòmiques i tècniques de l'agricultura del segle XIX

Abans d’examinar els principals conreus, caldria precisar les grans línies de l’evolució de l’agricultura i assenyalar els factors que en causaren l’estancament. En l’aspecte agrícola, com en tants d’altres, el segle XIX fou una llarga etapa de transició. Persistien encara pràctiques rutinàries però aparegueren innovacions que encara van tardar decennis a generalitzar-se i a donar resultats d’abast general.

Anunci d'una empresa de de màquines agrícoles i vinícoles publicat a la “Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento”, 1 de gener de 1890, Madrid.

Anunci d'una empresa...