El Mapa geològic de Catalunya

El Mapa geològic de la Catalunya del segle XXI és el resultat d’integrar sis capes d’informació o geotreballs, cadascun dels quals genera una sèrie cartogràfica completa i els corresponents sistemes de bases de dades associades. Els geotreballs tenen com a objectiu adquirir, elaborar i integrar la informació geològica, edafològica i geotemàtica referents a la totalitat del territori de Catalunya, a les escales adequades per a la planificació territorial i l’urbanisme. La informació que conté el Mapa geològic de Catalunya retorna a la societat tot oferint importants beneficis per a l’economia, perquè permet reduir les despeses dels reconeixements previs i determinats costos de projectes constructius. També ofereix beneficis intangibles, inclosos els de tipus cultural.

Així doncs, el Mapa geològic de Catalunya resulta de la integració dels resultats produïts per l’execució dels següents geotreballs:

Mapa geològic 1:25.000 (Geotreball I)

Abasta tota la superfície de Catalunya (31.895 km2), representada en 304 fulls. És el mapa geològic general o mapa geològic bàsic del qual es pot extreure una gran quantitat d’informació, ja sigui per aplicar-la directament o per utilitzar-la com a base per a la realització de diversos mapes geotemàtics aplicats. La informació que el mapa geològic bàsic proporciona sobre els materials antics que formen el substrat, els d’edats recents i els d’origen antròpic se situen en un mateix nivell d’importància geològica.

Mapa geoantròpic 1:25.000 (Geotreball II)

També conegut com Mapa geològic de processos actius i recents i de l’activitat antròpica, abasta tota la superfície de Catalunya. Proporciona informació sobre la composició litològica, les propietats i l’estructura del substrat rocós, sobre la litologia i les propietats dels dipòsits superficials recents i actuals, sobre els processos que els han generat i sobre les actuacions d’origen antròpic que han modificat la geometria original del terreny o les seves propietats. En síntesi, el mapa geoantròpic informa sobre els condicionants que el medi geològic imposa al desenvolupament de l’activitat humana i sobre els efectes que l’activitat humana produeix en el medi geològic.

Mapa geològic de les zones urbanes a escala 1:5.000 (Geotreball III)

Mapa de contingut geològic i geotemàtic aplicat a la planificació urbana, que abasta una superfície aproximada de 2.109 km2, corresponent a la de totes les ciutats i viles de més de 10.000 habitants i a les capitals de comarca de Catalunya. Ofereix una visió de detall de la constitució geològica de les àrees més fortament antropitzades. A més del reconeixement de la constitució geològica del subsol, en aquestes àrees té una gran importància la delimitació de les zones amb rebliments artificials i del gruix dels materials que s’hi han dipositat, i la cartografia dels materials dipositats pels cursos fluvials i torrencials antics que actualment han quedat en el subsol més o menys proper de les ciutats.

Mapa de sòls a escala 1:25.000 (Geotreball IV)

Mapa de contingut edafològic que abasta tota la superfície de Catalunya i es realitza en col·laboració amb el Departament de la Generalitat que té al seu càrrec l’agricultura. La disponibilitat d’informació sobre la constitució física i química dels sòls, en tant que recursos limitats i no renovables, és essencial per a la gestió del territori en els aspectes agrícola, de la planificació territorial, d’enginyeria civil i de medi ambient en el sentit més ampli del terme. Els mapes de sòls són el mínim que es requereix per a dur a terme estratègies nacionals i europees de desenvolupament sostenible dels recursos edàfics.

Mapa hidrogeològic 1:25.000 (Geotreball V)

Mapa de contingut geotemàtic aplicat que es realitza en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua i abasta tota la superfície de Catalunya. És un instrument bàsic per a la gestió del territori pel que fa als recursos hídrics i per a les polítiques de protecció del medi en general, perquè permet delimitar de manera espacial i temporal els recursos d’aigua del subsol.

Sistema d’Informació de Riscos Geològics i Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000 (Geotreball VI)

Els geotreballs són treballs geològics, geomorfològics, edafològics, hidrogeològics i de riscos geològics que realitza l’Institut Geològic de Catalunya per adquirir la informació de base sobre el medi geològic i la dinàmica dels processos que s’hi desenvolupen, necessària per a la planificació i la gestió del territori. El Mapa geològic de Catalunya és el conjunt dels sis geotreballs. Les imatges reprodueixen un full de cadascuna de les sèries cartogràfiques generada pel geotreball corresponent. Geotreball I: Mapa geològic 1:25.000.Geotreball II: Mapa geoantròpic 1:25.000.Geotreball III: Mapa geològic de les zones urbanes 1:5.000.Geotreball IV: Mapa de sòls 1:25.0000.Geotreball V: Mapa hidrogeològic 1 :25.000.Geotreball VI: Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000.

IGC.

El mapa per a la prevenció dels riscos geològics s’emmarca en la planificació de la política de prevenció de riscos naturals a Catalunya i abasta tota la superfície del país. Informa, entre altres coses, sobre el risc de moviments del terreny, sobre el risc sísmic, el risc d’allaus i el risc d’inundacions. El sistema d’informació desenvolupa les eines de gestió de la informació geotemàtica necessàries per a la seva visualització i per a facilitar la realització de mapes multirisc de zones concretes.