Les aigües continentals

Consideracions generals

Rius i conques hidrogràfiques dels Països Catalans. Les isolínies de cabal específic i els cabals d’entrada i sortida posen de relleu la disminució de les precipitacions de N a S, així com la influència del relleu i del rocam.

Maber, original de l’autor

Els sistemes aquàtics estan fortament acoblats als sistemes terrestres adjacents. L’organització de tot el sistema aquàtic depèn, en les seves característiques bàsiques, del sistema adjacent. Així, és diferent que un llac rebi les aigües d’un riu amb més sals o menys, i l’organització de la comunitat...