Bibliografia sobre l’estudi de les arts decoratives, les arts aplicades i les arts de l’objecte

  1. La bibliografia que es presenta a continuació té una voluntat clarament historiogràfica, motiu pel qual recull una selecció de les publicacions més representatives dins l’evolució dels estudis de les arts decoratives, industrials o aplicades a Catalunya. Mencionar els estudis publicats per cadascuna de les arts seria excessiu, atesa la quantitat de bibliografia específica que existeix. Em remeto, doncs, als extensos reculls bibliogràfics que ofereixen els autors dels volums 10, 11, 12 i 13 d’aquesta mateixa col·lecció.
  2. Ainaud, J.: Cerámica y vidrio, col·lecció ArsHispaniae, vol. X, Plus Ultra...