Les societats de l'antiguitat

El naixement de l’estat a les societats de la prehistòria

El terme estat designa una organització que pren decisions i té el poder de donar ordres i fer que el poble que viu en un determinat territori l’obeeixi. Aquest poder s’anomena polític i s’exerceix mitjançant l’amenaça i l’ús de la força. És considerat un poder legítim per part de qui hi és sotmès i, a més, és sobirà, pel fet que no reconeix cap autoritat per damunt seu. L’estat és constituït per tres elements: un poder sobirà, un poble i un territori. Se sap que des de l’antiguitat es van originar molts estats al món, perquè se’n...