1891-1913: Creixement econòmic i diversificació productiva

Retorn al proteccionisme i liquidació de l'imperi

Etiqueta de Morell Castanys i Companyia.

El nou aranzel proteccionista de l’any 1891 inaugura el període final del segle XIX, tancat per l’inici de la Primera Guerra Mundial el 1914. El canvi de la política comercial espanyola, que segueix les de molts altres països europeus pel camí d’imposar taxes de duanes en defensa de la producció interior, vindria a ser un pas emblemàtic de l’anomenada “virada nacionalista del capitalisme espanyol”.

Els anys 1896 i 1906 l’aranzel encara fou reforçat i, en distints moments, algunes mesures...