Els constituents i les propietats dels sòls

Els constituents inorgànics dels sòls

L’origen dels constituents inorgànics del sòl

Els materials de tipus inorgànic que formen la fase sòlida del sòl són constituïts per silicats, òxids i hidròxids metàl·lics; en determinats casos per aluminosilicats amorfs i en d’altres per carbonats o sulfats; més rarament hi ha clorurs, fosfats o sulfurs. Les proporcions relatives en què es presenten els diversos minerals varien en funció del tipus de material a partir del qual s’ha desenvolupat el sòl, i dels processos edafogenètics actuants. En els sòls dels Països Catalans els carbonats tenen un...