Els factors edafogènics als Països Catalans

El sòl, com a sistema obert, és el resultat d’una sèrie de processos que poden interaccionar, reforçant-se o contrarestant-se. L’acció d’uns o d’altres depèn d’un conjunt de factors del medi que s’anomenen factors formadors. Clàssicament es consideren com a principals el clima, la vegetació o, en sentit més ampli, els organismes, el substrat a partir del qual es forma el sòl, la geomorfologia o posició que ocupa el pedió en el paisatge, i el temps que han actuat els processos edafogenètics. A més, pot haver-hi una sèrie de factors locals com poden ésser la salinitat, la hidromorfia o la...