Els sòls dels Països Catalans

Consideracions generals sobre els sòls dels Països Catalans

Els inventaris i la cartografia

Els inventaris i l’estudi de la distribució dels sòls en el paisatge són treballs encaminats a un millor coneixement del medi natural, els quals permeten determinar la seva potencialitat i serveixen de base per a la planificació del desenvolupament i l’ordenació del territori en general.

La importància atorgada per alguns països als mapes de sòls és elevada i ve d’antic. Així, la memòria que s’il·lustra (1924) duu un exordi que diu: "D’aquesta memòria se n’imprimiran 10 500 còpies...