Els processos edafogènics als Països Catalans

Processos formadors dominants i propietats dels sòls de les Garrigues. Alguns processos suposen una limitació important per a determinats usos edàfics, mentre que d’altres en milloren la potencialitat. (Taula elaborada pels autors)

L’acció interactiva dels diferents factors de formació, clima, vegetació, litologia, temps, etc., condiciona totalment l’evolució del sòl. Les formes o vies per les quals aquesta evolució es duu a terme s’anomenen processos formadors o edafogènics i poden ésser agrupats o classificats segons diversos criteris. Considerant la natura dels fenòmens i...