La conflictivitat al camp i a la ciutat

Caravana representada en el mapamundi de Cresques Abraham (1375)