Temps d’expansió i temps de crisi

Ms. 1.378 de l'Arxiu Municipal de Lleida (1336). Usatges i Constitucions de Catalunya.